Rapport om møteulykke mellom vogntog og varebil i Hyvingstunnelen på E16 ved Voss 26. september 2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

SHT har undersøkt en møteulykke på E16 i Hyvingstunnelen ved Voss den 26.09.2011. Ulykken involverte et vogntog (trekkbil og semitilhenger) og en varebil. Vogntoget, som var på vei mot Bergen, kom over i motsatt kjørefelt i en høyresving og kolliderte med en møtende varebil. Fører av varebilen omkom.

Da SHT valgte å undersøke ulykken, ble det tatt hensyn til at en liknende ulykke skjedde på samme sted ca. en måned tidligere. I tillegg har det skjedd flere alvorlige ulykker på en begrenset strekning av E16 i løpet av relativt kort tid. Både veiforhold, kjøretøytilstand og føreradferd er undersøkt og analysert.

Det er avdekket at friksjonsmålingene viste verdier ned mot µ = 0,2 inne i flere av tunnelene inkludert Hyvingstunnelen. Dette er langt lavere enn Statens vegvesens eget krav. Lav friksjon er vanskelig å oppdage for trafikantene spesielt i sommerhalvåret, og sikkerhetsmarginene blir redusert dersom farten ikke er tilstrekkelig tilpasset denne situasjonen. Selv om dette var strekningsvis varslet med fareskilt i dette tilfellet, har undersøkelsen har vist at Statens vegvesen har mangelfulle rutiner for registrering og oppfølging av sikkerhetskritisk lav friksjon på bare veidekker. Særlig utsatt er våte betongdekker.

Da Statens vegvesen registrerte resultatene fra friksjonsmålingene ble det gjennomført et midlertidig kompenserende tiltak i form av skilting med fareskilt mens man ventet på at utstyr for fresing av dekket ble tilgjengelig. Det ble ikke vurdert andre midlertidige tiltak i påvente av fresingen. Undersøkelsen har vist at dette ikke var tilstrekkelig og SHT mener at sikkerhets- problemet som oppsto kunne vært avdekket gjennom bruk av risikovurdering.

Det presenteres to sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/01T

Friksjonsmålingene for Hyvingstunnelen viste friksjonsverdier ned mot μ = 0,2 som er langt lavere enn kravene gitt i håndbok 111. Slike forhold er vanskelig å oppfatte for trafikantene, spesielt i sommerhalvåret, selv om dette var strekningsvis varslet med fareskilt i dette tilfellet. Undersøkelsen har vist at Statens vegvesen har mangelfulle rutiner for registrering og oppfølging av veistrekninger eller punkter som i sommerhalvåret kan ha sikkerhetskritisk lav friksjon, spesielt våte betongdekker.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å etablere rutiner som sikrer bedre oppfølging av veidekker med lav friksjon basert på målinger eller mistanke.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/02T

Statens vegvesen har utarbeidet en veileder, håndbok 271 «Risikovurderinger i vegtrafikken», som tar for seg bruken av risikovurderinger som et verktøy nå det skal fattes beslutninger i mindre og større tiltak og prosjekt i etaten. Da Statens vegvesen registrerte resultatene fra friksjonsmålingene ble det gjennomført midlertidige kompenserende tiltak i form av skilting mens man ventet på at utstyr og utførende entreprenør skulle bli tilgjengelig. Det ble imidlertid ikke gjennomført risikovurderinger i forbindelse med beslutning og iverksettelse av disse tiltakene. SHT mener at bruk av risikovurdering ville ha sikret en bedre oppfølging av sikkerhetsproblemet som den lave friksjonen i tunnelene representerte for trafikantene.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å benytte risikovurderinger ved beslutning og iverksettelse av kompenserende trafikksikkerhetstiltak.

Sted
E16 Hyvingstunnelen, Voss, Hordaland
Hendelsesdato
26.09.2011
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger, Varebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype