Rapport om møteulykke mellom personbil og lastebil på E39 ved Try i Søgne 10. september 2010

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 10. september 2010 ca. kl. 19 kom en personbil som var på vei fra Kristiansand til Mandal over i motgående kjørefelt og kolliderte med en lastebil. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren og de tre passasjerene i personbilen omkom.

SHT har valgt å undersøke denne ulykken på bakgrunn av alvorlighetsgraden, samt at potensialet for å redusere alvorlige ulykker med unge passasjerer er stort.

Undersøkelsen har avdekket at personbilen var ombygd med senkesett som var justert lavere enn det som var anvist i godkjenningsdokumentene, og det var montert ikke godkjente dekk og felger. I tillegg var høyre bakdekk nedslitt, og begge støtdemperne på høyre side var defekte. Ombyggingen og manglene på personbilen medførte at denne ble meget krevende å kjøre, spesielt for uerfaren fører.

Blodprøve tatt av føreren åtte timer etter at han omkom viste en alkoholkonsentrasjon på 1,27 promille. Undersøkelsen har avdekket at dette resultatet kunne være feil, og SHT rekvirerte nye analyser av de innsendte urinprøvene. Resultatet fra prøvene viste at føreren ikke hadde inntatt alkohol før han døde, men at alkoholen var dannet i kroppen i tidsrommet fra føreren døde til prøvene ble tatt.

Det er avgitt tre sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/12T

Folkehelseinstituttet opplyser i brev til SHT og politiet at fortolkning av postmortale prøver, selv om det er foretatt av spesialister, alltid vil være mangelfulle og i verste fall misvisende dersom det ikke samtidig foretas en obduksjon. På grunnlag av vurderingene som er gjort i denne rapporten og rapport Vei 2012/01 – Sikkerhet i bil, mener SHT at verdifull kunnskap om skademekanismer i ulykker går tapt som følge av at ikke alle omkomne i trafikken obduseres. Obduksjon på generelt grunnlag vil etter SHTs vurdering ha god trafikksikkerhetsmessig læringseffekt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Samferdselsdepartementet utreder muligheten for at alle som omkommer i veitrafikkulykker kan obduseres.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/11T

Resultatet av blodprøver tatt av føreren 8 timer etter at han døde viste en promille på 1,27. Analyser av urinprøver, rekvirert av SHT, viste at føreren med stor grad av sikkerhet ikke hadde inntatt alkohol før han døde. Folkehelseinstituttet sier at alkoholkonsentrasjonen i blodet er dannet etter at føreren døde. Selv om Folkehelseinstituttet nå har endret rutinene mener SHT det er viktig at politiet spesifiserer hvilken informasjon de ønsker tilbakemelding om. Selv om dette er knyttet til juridiske sider, mener SHT at den sikkerhetsmessige gevinsten er stor ved å avdekke om det er inntatt alkohol før døden inntraff.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Riksadvokaten i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeider rutiner som sikrer at resultatet fra prøver tatt av døde personer angir påvirkningsgrad av rusmidler før døden inntraff.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/10T

Føreren av personbilen kjørte en ombygd BMW 318i hvor både hjuloppheng og dekk var endret. Tester gjennomført med bil som hadde tilsvarende utrustning/defekter viser at denne type bil er meget krevende å kjøre. Denne undersøkelsen viser at ombygde kjøretøy, som er utbredt i en stor del av ungdomsmiljøene, må vies større oppmerksomhet. Det er viktig å fokusere på at bilens tilstand og egenskaper har stor innvirkning på sikkerheten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk fokuserer spesielt på ombygde kjøretøyers egenskaper og innvirkning på sikkerheten i forbindelse med kampanjer og aksjoner rettet mot ungdom.

 

Sted
E39 ved Try i Søgne, Vest-Agder
Hendelsesdato
10.09.2010
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Vest-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Godstransport, Privat transport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype