Temarapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport

Download Last ned rapport

Beskrivelse

SHT har gjennomført en temaundersøkelse knyttet til krokcontainertransport. Dette som en oppfølging av problemstillinger påpekt i SHT Rapport Vei 2011/03 og et sikkerhetskritisk varsel sendt til Statens vegvesen 30.06.2011.

Undersøkelsen, som omfatter fire ulykker, gir indikasjoner på slitasje, mangler og svakheter for både krokcontainere, krokløftpåbygg og tilhengere. I tillegg eksisterer også sikkerhetskritiske faktorer knyttet til regelverk, standarder, tilsyn, oppfølging og bruk av krokcontainer. SHT mener at disse faktorene i kombinasjon knytter risiko til en type veitransport som også øker i omfang.

Det fremmes tre sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/09T 

«Best practice guidelines on cargo securing» er en tilgjengelig veiledning for privat og yrkestransport knyttet til sikring av last. Låser og festeanordninger for krokcontainer dekkes i liten grad av denne. Det er derfor viktig at ved daglig kontroll av innfesting at fører har fått god opplæring, at han/hun har en viss teknisk innsikt og at det er avsatt tilstrekkelig tid og riktige hjelpemidler til dette. Gode rutiner i forbindelse med dette kan være avgjørende for sikkerheten til transporter med krokcontainere.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at NLF eventuelt sammen med andre relevante organisasjoner og virksomheter iverksetter tiltak som kan bidra til at daglig sjåførkontroll ved krokcontainertransport gir et forbedret sikkerhetsnivå.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/08T

Krokcontainere regnes som last etter forskriftene. Hverken Arbeidsmiljøloven eller Vegtrafikkloven med underliggende forskrifter sikrer myndighetstilsyn med slikt utstyr. Fra 29. april 2009 ble lastsikringsutstyr tatt ut som kontrollpunkt i periodisk kjøretøykontroll. SHT mener at en systematisk oppfølging av krokcontaineres (og påbyggs) tilstand utgjør en viktig barriere for sikkerhet med slike transporter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med Arbeidstilsynet etablerer systematisk oppfølging av tilstand på krokcontainere, påbygg og innfestingspunkter.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/07T

Undersøkelsen har vist at de fleste krokcontainere som benyttes i Norge er bygget etter svensk standard SS3021, men det eksisterer likevel ikke en harmonisert og felles standard. Krokcontainere kan derfor bygges etter ulike standarder og kunders ulike behov. SHT vurderer i likhet med Påbyggergruppen i Norsk Industri at fokus på standarder og dimensjoner, samt forbedret merking av krokcontainere kan bidra til bedre sikkerhet for slike transporter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen som tilsynsmyndighet iverksetter tiltak som sikrer at krokløftpåbygg og krokcontainere som brukes sammen er bygget etter samme standard, eller at det på annen måte kan dokumenteres at de er tilpasset hverandre eller forsvarlig sikret.

 

Sted
4 ulykkessteder i Norge
Hendelsesdato
27.07.2011
Ulykkestype
Veltulykke
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Vogntog slepvogn, Personbil, Vogntog påhengsvogn
Type transport
Godstransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype