Rapport om tung kjøretøyulykke E6 Grong, Nord Trøndelag 12. august 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Møte-/velteulykke på E6 i Grong.

Den 12. august 2009 veltet et nordgående vogntog mot venstre i en høyrekurve like nord for Grong. En personbil som kom i motgående felt ble rammet og delvis sammenklemt av det veltende vogntoget. To personer omkom og en ble hardt skadet i ulykken.

SHTs undersøkelse har avdekket at det er flere forhold som i samspill har medvirket til velten. Ulykken skjedde i en høyrekurve som var den siste av flere påfølgende kurver. Fartsgrensen var 80km/t og vogntogets hastighet lå litt under denne. Vogntogets stabilitet var påvirket av relativt høyt tyngdepunkt, egenskapene til den aktuelle tilhengertypen, samt forhold knyttet til påbygg, containere og innfesting.

Transportfirmaets system for sikkerhetsstyring er også undersøkt og dette viste et forbedringspotensial knyttet til sikker gjennomføring av transportoppdrag.

I forbindelse med undersøkelsen har det også framkommet sikkerhetskritiske forhold knyttet til krokcontainertransport på vei generelt. Disse forholdene inkluderes i en pågående undersøkelse (se http://www.aibn.no/Veitrafikk/Rapporter/11-307).

SHT har fremmet tre sikkerhetstilrådninger som følge av undersøkelsen. Disse omhandler tiltak som kan redusere risiko for velt ved slik transport, kvalitet og oppfølging av midlertidige trafikkreguleringer på vei, samt sikkerhetsstyringssystemet til det aktuelle transportfirmaet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/06T

Fartsgrensen var på ulykkestidspunktet nylig hevet til 80 km/t etter å ha vært redusert til 70 km/t i en periode på grunn av utbedringsarbeid. Veien framsto som ikke ferdig og var ikke i samsvar med standarden på tilgrensende strekninger med veioppmerking. Begrunnelsen for opphevelsen av den nedsatte fartsgrensen er utydelig dokumentert av Statens vegvesen og beslutningen synes ikke å harmonere med veiens faktiske tilstand da ulykken skjedde.

SHT tilrår at Statens vegvesen iverksetter tiltak for å forbedre kvalitet og oppfølging av midlertidige trafikkreguleringer ved arbeid på vei.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/05T

I en høyrekurve veltet vogntogets tilhenger over i motgående kjørefelt i en hastighet som lå under fartsgrensen. Undersøkelsen har vist at ulykkesvogntoget som besto av lastebil og påhengsvogn med relativt høyt lastet container hadde utfordringer knyttet til stabilitet. SHT vurderer at det er grunnlag for å se nærmere på stabilitetsegenskapene på denne vogntogtypen med norske vekter og dimensjoner.

SHT tilrår at Statens vegvesen vurderer å innføre reguleringer eller andre tiltak som kan redusere risikoen for velt med utsatte kombinasjoner av kjøretøy og lastbærere.   

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/04T

Østbø AS har etablert et styringssystem for ivaretakelse av kvalitet, miljø og sikkerhet. SHT vurderer dette som et positivt bidrag til sikkerheten. Undersøkelsen har likevel avdekket at det mangler risikovurderinger for bruk av transportutstyr, arbeidsplan for oppdrag, samt konkrete arbeidsbeskrivelser for bruk av transportutstyr for den aktuelle transporten.  

SHT tilrår at Østbø AS forbedrer sitt sikkerhetsstyringssystem knyttet til transport av krokcontainere på vei.

 

Sted
E6, Grong i Nord-Trøndelag
Hendelsesdato
12.08.2009
Ulykkestype
Veltulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nord-Trøndelag
Politidistrikt
Nord-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog påhengsvogn
Type transport
Godstransport, Privat transport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype