Rapport om kryssulykke mellom dumper og personbil på Rv 402 ved Lillesand 14. mai 2008

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Kryssulykke mellom dumper og personbil på Rv 402 ved Lillesand i Aust Agder.

En dumper som var i arbeid på et anleggsområde, krysset Rv 402 i et kryss som var midlertidig regulert med trafikklys. Dumperen kolliderte med en kryssende personbil som kjørte på Rv 402 i ordinær trafikk, og personbilføreren omkom.

Det var godkjent arbeidsvarslingsplan for kryssområdet. Planen beskrev varsling både med skilt og lyssignal. Varslingsplanen inneholdt ikke opplysninger om lyssignalenes omløpstid og plassering i forhold til kryssingspunktet, eller reguleringer for den kryssende anleggstrafikken. Lyssignalet ble fjernstyrt av dumperførerne og regulerte kun trafikken på Rv 402.

I perioden arbeidsvarslingen var satt opp, ble det registrert flere nestenulykker i kryssingspunktet. Det ble konkludert med at trafikken på Rv 402 kjørte på rødt lys, uten at det ble gjennomført undersøkelser for å se om det var andre årsaker til nestenulykkene.

SHT har fremmet to sikkerhetstilrådinger som omhandler Statens vegvesens rutiner i forhold til godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/03T

Fra januar 2008 ble det rapportert ti nestenulykker knyttet til kjøring mot rødt lys i kryssingspunktet på Rv 402 ved Norton. Trafikksituasjonen i forbindelse med kryssende anleggstrafikk har vært diskutert flere ganger i trafikkmøtene, uten at det ble gjennomført undersøkelser for å finne årsaken til disse hendelsene. Selv om CJV hadde fått ansvar for oppfølging av arbeidsvarslingen, mener SHT at Statens vegvesen Aust-Agder på bakgrunn av informasjon de hadde om de innrapporterte nestenulykkene burde foretatt mer omfattende kontroller av arbeidsvarslingen.

SHT tilrår at Statens vegvesen som skiltmyndighet innfører rutiner for egne kontroller i forbindelse med oppfølging av arbeidsvarsling.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2011/02T

Statens vegvesen Aust-Agder mottok arbeidsvarslingsplan for RV 402 ved Norton til godkjenning fra CJV E-18. Planen inneholdt ingen beskrivelse av hvordan signalanlegget skulle styres. Omløpstiden for de enkelte lysfasene og avstanden mellom trafikklysene og kryssingspunktet manglet også. Det var heller ikke angitt hvordan den kryssende anleggstrafikken skulle forholde seg, da arbeidsvarslingsplanen ikke krevde skilt eller lysregulering for disse. Arbeidsvarslingsplanen inneholdt heller ikke opplysninger om spesielle tiltak overfor fotgjengere og syklister. Det var heller ikke dokumentert at det ble gjennomført risikovurdering, utover de vurderingene som gjøres ved utfylling av varslingsblanketten.

SHT tilrår at Statens vegvesen ved godkjenning av arbeidsvarslingsplaner sikrer at vedtaket ivaretar sikkerheten for alle typer trafikanter og de som utfører arbeid på eller i nærheten av veien.

 

Sted
Rv 402 i Lillesand
Hendelsesdato
14.05.2008
Ulykkestype
Kryssulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Aust-Agder
Politidistrikt
Agder
Kjøretøy/trafikant
Motorredskap dumper, Personbil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region sør
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype