Rapport om kryssulykke mellom lastebil og personbil på rv 123 i Trøgstad 29. september 2005

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/17T

Ulykken skjedde i en trafikksituasjon hvor personbilføreren hadde vist noe usikkerhet i opplæringsforløpet. Dette indikerer et forbedringspotensial i trafikkopplærings- og evalueringssammenheng.

SHT tilrår at Statens vegvesen, som et element i forbedring av trafikkopplæringssystemet, analyserer ulykker med bilførere med nyervervede førerkort sett opp mot prestasjoner i trafikkopplæringen og førerprøver.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/16T

Vikepliktsforholdene på ulykkesstedet var ikke tydeliggjort, og Statens vegvesen henviser til domstoler og forsikringsselskap for å avgjøre dette. En klargjøring av vikepliktsforholdene ved Krogstadfossen kunne ledet personbilføreren til å gjøre en bedre situasjonsanalyse ved fremkjøring mot hovedveien.

SHT tilrår at Statens vegvesen etablerer retningslinjer som sikrer at kryss og avkjørsler på veier med høyt fartsnivå innrettes slik at vikepliktsforholdene tydeliggjøres for trafikantene.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2008/15T

En hekk på privat grunn tett opptil Rv 123 hindret sikt til venstre ut fra avkjørselen. Sikten var for liten til at utkjøring til riksveien kunne skje på en sikker måte. Veiloven gir Statens vegvesen mulighet til å stille krav til frisiktsoner ved private avkjørsler selv om det ikke er stilt krav ved etablering.

SHT tilrår at Statens vegvesen etablerer krav til siktlinjer i eksisterende avkjørsler, og oppretter et system for oppfølging av dette.

 

Sted
Trøgstad, Østfold
Hendelsesdato
29.09.2005
Ulykkestype
Kryssulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Østfold
Politidistrikt
Østfold
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil
Type transport
Godstransport, Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype