Rapport om møteulykke mellom personbil og vogntog på E136 ved Tresfjord i Vestnes 19. februar 2006

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/28T

Ulykken involverte en ung bilfører med begrenset kjøreerfaring, samt fire passasjerer i samme aldersgruppe. Studier viser at unge, uerfarne bilførere har svært høy risiko for ulykker med en gang de har tatt førerkort, at risikoen øker med antall unge passasjerer i bilen, og at risikoen synker gradvis i løpet av de første månedene med kjøreerfaring.

SHT tilrår at Statens vegvesen utreder innføring av graderte førerkort og kjørerestriksjoner for ungdom.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/27T

Ulykken rammet en statistisk svært utsatt trafikantgruppe, og hendelsesforløpet er klassisk med hensyn på hvordan ungdoms kjøreatferd kan være. Evaluering av “Sei ifrå!” – kampanjen viser at denne har hatt god ulykkesreduserende effekt i Hordaland og Sogn og Fjordane.

SHT tilrår at Statens vegvesen og politiet i samarbeid viderefører lignende kampanjer, som kombinerer informasjon og kontrollvirksomhet rettet mot ungdom, til flere fylker.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/26T

Kartlegging av førerens kjøreopplæringsforløp og trafikale aktivitet før ulykkesdagen indikerer at bilføreren ikke hadde gode nok trafikale ferdigheter til å takle de rådende kjøreforhold. SHT mener at trafikkopplæringssystemet er sårbart fordi førerkortkandidatene selv bestemmer når de skal fremstille seg for førerprøve, samt at kandidatenes opplæringsforløp ikke sammenholdes med førerprøveprestasjoner.

SHT tilrår at Statens vegvesen etablerer bedre barrierer i trafikkopplæringssystemet for å avdekke avvik mellom oppnåelse av læreplanens mål og førerkortkandidatens reelle ferdigheter.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/25T

Ulykken skjedde på en veistrekning med ujevne føreforhold, liten veibredde, krevende siktforhold og geometri, og følgelig små sikkerhetsmarginer. Statens vegvesen Region midt har i stamveiutredningen av E136 karakterisert veistandarden på østsiden av Tresfjorden som ”svært dårlig”. På vinterstid med vekslende føreforhold reduseres sikkerhetsmarginene ytterligere.

SHT tilrår at Statens vegvesen Region midt, i påvente av eventuelle veiutbedringer, iverksetter kompenserende sikkerhetstiltak på E136 i Tresfjord.

 

Sted
Tresfjord i Vestnes, Møre og Romsdal
Hendelsesdato
19.02.2006
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Møre og Romsdal
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype