Rapport om møteulykke mellom hjullaster og personbil på E39 ved Gjedrem i Bjerkreim kommune, 24. november 2005

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/18T

Motorredskap som kan kjøres på vei har svært avvikende kjøre- og kollisjonsegenskaper fra andre kjøretøy på veien. Gjeldende krav til førerkort og kompetansebevis gir også ungdom helt ned til 16 år anledning til å kjøre store traktorer og motorredskap på offentlig vei. Dette representerer etter SHTs mening et sikkerhetsproblem.

SHT tilrår at Statens vegvesen, eventuelt i samarbeid med Arbeidstilsynet gjennomgår aktuelle forskrifter med sikte på å innføre større begrensninger og/eller reguleringer for kjøring med store traktorer og motorredskap på vei.

 

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/17T

Funksjonene som skal sikre at CDC-styringen deaktiveres ved betjening av girspaken er ikke pålitelige. Test av deaktiveringsfunksjonen på en annen hjullaster av samme fabrikat viste at CDC-styringen ikke automatisk ble koblet ut slik den skulle. SHT mener at dette indikerer svakheter i utvelgelse av kontrollpunkter for den årlige sakkyndige kontrollen.

SHT tilrår at Arbeidstilsynet, eventuelt sammen med sine sertifiseringsorganer, gjennomgår og forbedrer grunnlaget for sakkyndig kontroll av arbeidsmaskiner.

 

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/16T

Fører har forklart at han ikke var klar over at CDC-styring var aktivert da ulykken skjedde. Det er ikke noe forskriftsfestet krav til opplæring i bruk av CDC-styring, og slik styring er ikke omtalt i tilhørende læreplaner. SHT mener at dagens opplæringskrav ikke godt nok ivaretar sikker bruk av CDC-styring.

SHT tilrår at Arbeidstilsynet endrer kravene til sertifisert sikkerhetsopplæring slik at ivaretakelsen av spesielle faremomenter ved bruk av CDC-styring ivaretas bedre.

 

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/15T

Arbeidstilsynet har etter ulykken vurdert hjullasterens spakstyresystem til ikke å være i henhold til forskrift om maskin, og SHT mener dette kunne ha vært oppdaget tidligere.

SHT tilrår at Arbeidstilsynet vurderer å endre eller utvide sitt tilsyn med arbeidsmaskiners sikkerhet knyttet til samsvarssertifikater og forskrift om maskin.

 

Sted
Gjedrem i Bjerkreim, Rogaland
Hendelsesdato
24.11.2005
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Rogaland
Politidistrikt
Rogaland
Kjøretøy/trafikant
Motorredskap hjullaster
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Skriv ut