Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog: Rammevilkår for bestilling av godstransport på vei

Last ned rapport

Beskrivelse

Funn i temaundersøkelsen viser et stort forbedringspotensial knyttet til transportbestiller sin ivaretakelse av trafikksikkerheten.

Sikkerhetsnivået i veitransport blir påvirket av de premissene som transportbestillere setter i tilknytning til transportoppdrag.

SHT mener det er nødvendig at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen styrkes gjennom økt trafikksikkerhetsfokus hos alle aktørene i transportkjeden.

Temaundersøkelsen tar utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog og som ble varslet til SHT vinteren 2019. I disse fire veitrafikkulykkene ble andre trafikanter enn vogntogførerne påført personskade, én av disse fatalt.

SHT har gjennomført undersøkelser av transportoppdragene som de respektive vogntogene hadde gjennomført eller utførte på ulykkestidspunktet, og kartlagt de ulike aktørene som var involvert i transportoppdragene.

Formålet med temaundersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet i tilknytning til leverandørvalg, kontraktsutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging. Gjennom dette har SHT undersøkt de rammevilkårene som de involverte transportbestillerne selv har utformet og påvirket gjennom transportbestillingsprosessen.

Videre har SHT undersøkt overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei, herunder næringsstruktur, politiske, samfunnsmessige og faglige føringer, gjeldende lov- og regelverk, tilsyn og håndheving, samt sikkerhetskrav til godstransport innenfor ulike transportsektorer i Norge.

SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene, og at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

På bakgrunn av funn i temaundersøkelsen mener SHT at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen bør kunne økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak.

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/02T

Havarikommisjonen har med utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som inntraff vinteren 2019 kartlagt aktørene som har vært involvert i bestillingen og utførelsen av transportoppdragene til de involverte vogntogene. Temaundersøkelsen har særlig vektlagt transportbestillernes holdninger og aktiviteter rettet mot trafikksikkerhet. Videre har overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei blitt undersøkt. Funn i undersøkelsen viser et stort forbedringspotensial knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet både ved transportbestilling og gjennom overordnede rammevilkår. SHT ser på grunnlag av temaundersøkelsen et behov for at trafikksikkerhetsarbeidet i tilknytning til godstransport på vei blir vektlagt ytterligere av alle aktørene i transportkjeden.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at NHO Logistikk og Transport iverksetter og koordinerer et påvirkningsarbeid for økt trafikksikkerhet i tilknytning til godstransport på vei i Norge.

Sted
Norge
Hendelsesdato
01.01.2019
Ulykkestype
Temaundersøkelse
Kjøretøy/trafikant
Vogntog påhengsvogn, Vogntog semitilhenger, Lastebil, Personbil
Type transport
Godstransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
image
Temarapport om alvorlige ulykker med vogntog: Rammevilkår for bestilling av godstransport på vei Last ned rapport
Tilbake til toppen