Rapport om alvorlig trafikkuhell med slepvogn på fv. 715, Storsteinan i Trondheim 6. august 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Om morgenen mandag 6. august 2018, kjørte et vogntog med to krokcontainere langs Bynesveien på fv. 715. I en slak høyrekurve brøt tilhengerdraget sammen i en sveisesøm. Dette skjedde under normal kjøring og uten påvirkning av andre krefter. Slepvognen slet seg, svingte over i motgående kjørefelt og veltet på over på siden. Da den kom til ro, blokkerte slepvognen hele veien. Ingen personer ble skadet som følge av hendelsen.

Slepvognen var godkjent av Statens vegvesen, men det installerte tilhengerdraget var ikke i samsvar med den fremlagte dokumentasjonen. Dette ble ikke avdekket i forbindelse med godkjenningen av slepvognen. SHT har i undersøkelsen vurdert hvordan krav og tester av tilhengerdrag blir kvalitetssikret gjennom bilforskriften og opp mot hva som er beskrevet i EUs rammedirektiv 2007/46/EF.

SHT opprettet undersøkelse av dette trafikkuhellet fordi det oppstod et brudd i en sikkerhetskritisk komponent på en relativ ny slepvogn. Undersøkelsen har fokusert på tilhengerdragets oppbygging og ombygging, dimensjoneringskrav og kontroll ved førstegangsgodkjenning.

SHTs vurdering tidlig i undersøkelsen var at bruddet oppsto på grunn av en ombygging av tilhengerdraget før slepvognens førstegangsgodkjenning. SHT sendte på bakgrunn av dette et sikkerhetskritisk varsel til Statens vegvesen.

SHT mener at det mangler en sikkerhetsbarriere ved at bilforskriften har reduserte kompetanse- og kvalitetskrav til utstedelse av sikkerhetsdokumentasjon ved enkeltgodkjenninger.

SHT fremmer to sikkerhetstilrådninger i forbindelse med undersøkelsen.

Varsel om sikkerhetskritisk forhold

SHT sendte 13. september 2018 et varsel om sikkerhetskritiske forhold til relevant myndighet i forbindelse med undersøkelsen.

Varsel om sikkerhetskritisk forhold.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/19T

Undersøkelsen av trafikkuhellet på fv. 715 6. august 2018 har vist at svikt i tilhengerdraget skjedde som en følge av at dette var underdimensjonert ved produksjon. Undersøkelsen har også vist at Statens vegvesens interne rutiner ikke har vært tilstrekkelige for å fange opp denne mangelen ved godkjenning av tilhengeren. Det finnes flere tilhengerdrag i Norge som er produsert på lik måte.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sine interne rutiner for å sikre at sikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt i tilknytning til enkeltgodkjenning og registrering av tilhengere.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/20T

Undersøkelsen av trafikkuhellet på fv. 715 6. august 2018 har vist at det ikke ble avdekket at tilhengerdraget var underdimensjonerte i forbindelse med godkjenning av tilhengeren. EUs rammedirektiv 2007/46/EF har et klart skille mellom fabrikant og teknisk instans, mens bilforskriften § 9 åpner for at fabrikanten selv kan dokumentere at eget produkt tilfredsstiller regelverket uten at det foreligger formelle krav til fabrikantens kompetanse. Undersøkelsen har vist at det er krevende for flere parter å ha full oversikt over hvilke krav som skal tilfredsstilles og dokumenteres for å få registrert en tilhenger.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med bransjen, gjennomgår og vurderer behovet for endringer i regelverket for enkeltgodkjenning av tilhengere i Norge.

Sted
Fv. 715, Storsteinan, Trøndelag
Hendelsesdato
06.08.2018
Ulykkestype
Annen ulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Trøndelag
Politidistrikt
Sør-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype