Rapport om møteulykke mellom to busser på fv. 450 ved Nafstad, Ullensaker 17. november 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 17. november 2017 kl. 1300 frontkolliderte to møtende rutebusser fra samme busselskap i kurven i bunnen av Nafstadhelningen, langs fv. 450 i Ullensaker kommune. Begge bussene holdt en hastighet på om lag 33-34 km/t.

Føreren av den østgående bussen hadde kjørt strekningen flere ganger denne dagen, og undersøkelsen har vist at det oppstod en friksjonendring kort tid før ulykken. Dette skyldtes lokal rimfrost og isdannelse i et skyggeparti.

Skadeomfanget i ulykken ble påvirket av lav kollisjonssikkerhet på bussene. Til tross for den lave hastigheten omkom den ene bussføreren umiddelbart, og den andre ble kritisk skadet.

Undersøkelsen viste at det lokalt hadde etablert seg et lag med rimfrost og en ishinne i Nafstadhelningen på grunn av skygge fra vegetasjon på en ellers bar vei. Østgående buss som kjørte med piggfrie vinterdekk, fikk utfordringer med å holde kontroll ned langs helningen, og den kom over i motsatt kjørefelt da den kom ut av en krapp og svakt dosert høyrekurve i bunn av helningen. Her frontkolliderte den med vestgående rutebuss som var av samme type. Ingen passasjerer ble hardt skadet.

Veien var sist strødd kl. 0530 om morgenen samme dag, og undersøkelsen har vist at kombinasjonen av lokale forhold, flere vinterdriftsstrategier og ulike tiltak på veiene i Akershus byr på utfordringer for bussførerne. Spesielt er det krevende med rimfrostdannelse i vintersesongen da det fra oppdragsgiver er nedsatt et forbud mot å benytte piggdekk i kollektivtransporten av miljøhensyn.

Nedlastet hastighetsdata fra bussen, viste at føreren av den østgående bussen, bremset slik at ABS-systemet aktiverte ca. 150 meter fra der kollisjonen inntraff. Over et tidsrom på 10 sekunder klarte bussføreren å senke hastigheten ned til 34 km/t før kollisjonen inntraff. Den møtende vestgående bussen hadde en hastighet på 33 km/t i kollisjonsøyeblikket. Fronten på begge bussene trengte om lag en meter inn i hverandre. Føreren av den østgående bussen omkom umiddelbart, og føreren av den vestgående bussen ble kritisk skadet i ulykken.

SHT mener at deformasjonene og skadeomfanget som følge av kollisjonen ble omfattende sett i lys av begge bussenes relativt lave hastigheter.

Bussene som kolliderte var to helt like Volvo 8700, 2009 modeller. Undersøkelsen har vist at selv om disse bussene var innenfor forskriftskravene både nasjonalt og internasjonalt, er kravene til kollisjonssikkerhet i slike typer busser lave i forhold til andre kjøretøygrupper.

SHT fremmer seks sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/07T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at det oppstod rimfrost og en ishinne i skyggeområdet ved Nafstadhelningen mellom kl. 1100 og 1300. Det gjennomførte tiltaket med strøing av sand kl. 0530 hadde ikke ønsket effekt på denne tilfrysingen. Undersøkelsen har i tillegg avdekket utfordringer ved utforming, vegetasjon og skilting på strekningen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Akershus fylkeskommune gjennomfører en samlet sikkerhetsgjennomgang av veistrekningene omkring ulykkesstedet.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/08T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at Ruter av miljøhensyn har satt krav til sine bussoperatører om at piggdekk ikke skal brukes i kollektivtransport i Akershus. Det er ikke beskrevet noen kompenserende sikkerhetstiltak. SHT mener at et slikt krav påvirker trafikksikkerheten og at valg av dekk må ligge hos bussoperatør og fører.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Ruter gjennomgår de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av de kravene som stilles i kontraktene med bussoperatører.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/09T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at begge bussene hadde en hastighet på 33-34 km/t da de kolliderte. SHT mener at skadeomfanget av denne ulykken kunne vært redusert dersom det internasjonale regelverket til kollisjonssikkerhet i buss, som gjenspeiles i bilforskriften i Norge, hadde vært styrket. Den finske havarikommisjon gav etter en tilsvarende ulykke en sikkerhetstilråding til finske trafikkmyndigheter på dette området i 2015, og Norge har senest i april 2019 forsøkt å få dette på agendaen i EU.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med finske trafikkmyndigheter og andre nordiske land på nytt fremmer et forslag til World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-GRSG, WP.29) om forbedrede krav til kollisjonssikkerhet for fører i busser.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/10T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at bussene var utstyrt og godkjent i henhold til norsk og internasjonalt regelverk. Statens vegvesen har tidligere brukt muligheten til å kreve bilbelter i busser klasse II som kjører løyvepliktig transport i Norge gjennom forskrift om universell utforming. Denne forskriften åpner også for å stille ytterligere krav til materiell i konkurranse ved løyvepliktig transport. SHT mener at det også er mulighet for å benytte § 5 i denne forskriften til å heve kollisjonssikkerheten for førere i busser.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å vurdere bruk av nasjonale forskrifter som grunnlag for å heve kollisjonssikkerheten i buss i løyvepliktig transport i Norge.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/11T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at bussene hadde en hastighet på 33-34 km/t da de kolliderte. Bussene var like, Volvo 8700 og begge var 2009-modeller. Volvo har siden 2007 bygget inn underkjøringshinder på sine ekspressbusser (M3, klasse III). Dette går utover kravene i internasjonalt regelverk, og SHT mener at denne ulykken synliggjør at det er et behov for å øke kollisjonssikkerheten for førere også i ordinære rutebusser.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Volvo som fabrikant å forbedre kollisjonssikkerheten for førere på alle sine busstyper.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/12T

Undersøkelsen av ulykken mellom to møtende rutebusser 17. november 2017 har vist at bussene var utstyrt og godkjent i henhold til norsk og internasjonalt regelverk. Bussene tilfredsstilte kravene som Ruter hadde lagt til grunn ved tilbudsinnbydelsen i 2008. SHT ser samtidig at de sikkerhetskravene som stilles av Ruter når det konkurreres om å bli bussoperatør også kan påvirke til bedre kollisjonssikkerhet, enn det som oppnås gjennom norsk og internasjonalt regelverk.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Akershus fylkeskommune og Ruter setter krav til kollisjonssikkerhet for førere som et kriterium ved anbud på nye kollektivtransportruter.

Sted
Fv 450 Nafstad, Ullensaker
Hendelsesdato
17.11.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Romerike
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype