Rapport om møteulykke mellom personbil og kombinertbil på E6 ved Slettnes i Storfjord, Troms 24. september 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 24. september 2017 frontkolliderte en personbil med en større kombinertbil tilkoblet campingvogn på E6 ved Storfjord i Troms. Alle de tre personene i personbilen omkom i ulykken, mens to personer i kombinertbilen ble lettere skadet.

Undersøkelsen har vist at riktig bruk av bilbelte er viktig for å redusere skadeomfanget ved ulykker for både bilførere og passasjerer. Det er likevel ikke påvist at feil ved beltebruk har vært avgjørende for utfallet i dette tilfellet.

Undersøkelsen har vist at store vektforskjeller mellom kjøretøyene har hatt stor betydning for skadeomfanget på de involverte personene.

I personbilen var det overlevelsesrom på alle sitteplassene, men lange friksjonsmerker på flere av bilbeltene indikerer store hastighetsendringer og høyt energinivå i kollisjonen.

Undersøkelsen har vist at personene i personbilen ble påført større skader som følge av at beltene lå ugunstig mot kroppen i kollisjonen, men det er ikke påvist at dette har vært avgjørende for utfallet. Skadeomfanget kan også ha blitt påvirket av at bagasje forflyttet seg framover og inn i kupeen under kollisjonen.

På ulykkesstrekningen var det verken installert midtdeler, midtrekkverk eller forsterket eller profilert midtoppmerking. Slike tiltak kunne ha forhindret ulykken eller redusert skadeomfanget.

SHT påpeker også at enhver bilkjøper kan påvirke egen sikkerhet ved å velge biltype som har førerstøttesystemer som for eksempel kjørefeltholder og/eller feltskiftevarsler. SHT mener sikkerhetseffekten i å velge slikt utstyr bør synliggjøres bedre for forbrukeren som et bidrag for å forbedre trafikksikkerheten for seg selv og andre.

Det fremmes tre sikkerhetstilrådninger som følge av undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/01T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 i Storfjord 24. september 2017 har vist at bagasje fra bagasjerommet høyst sannsynlig har komment inn i personbilens kupe som følge av kollisjonen. Personbilen var ikke utstyrt med en fysisk barriere i form av gardin/gitter mellom bagasjerom og kupe over bakseteryggens høyde, det er i midlertid beskrevet testprosedyre for slik innretning i internasjonalt regelverk.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å etablere regelverk som sikrer en fysisk barriere mellom kupe og bagasjerom i de tilfellene hvor det lastes gods over bakseteryggens høyde i personbiler.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/02T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 i Storfjord 24. september 2017 har vist at skadene på passasjerene i personbilen ble større på grunn av feil bruk av bilbelte. SHT erfarer at det fortsatt er uvitenhet om betydningen av riktig bruk av bilbelte både for bilførere og passasjerer. SHT vurderer derfor at det ligger et potensial for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å intensivere informasjonsarbeidet om riktig justering og riktig bruk av bilbelte.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen, i samarbeid med aktuelle samarbeidsorganisasjoner, å intensivere et arbeid som kan forsterke trafikantenes kunnskap om og betydningen av riktig bruk av sikkerhetsutstyr i bil.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2019/03T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 i Storfjord 24. september 2017 har vist at forskjellen i energimengden mellom kjøretøyene har store konsekvenser for hvilke akselerasjoner personene blir eksponert for i en møteulykke. Fartsgrensekriteriene bør ta hensyn til trafikksammensetningen også på atkomst- og transportvei, ved for eksempel å differensiere ÅDT-tallet mellom andelen lette og tunge kjøretøy.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å vurdere trafikksammensetning på veien som grunnlag for fartsgrensekriteriene.

Sted
E6 Storfjord, Troms fylke
Hendelsesdato
24.09.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Troms
Politidistrikt
Troms
Kjøretøy/trafikant
Personbil
Type transport
Privat transport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype