Rapport om møteulykke på E16 ved Nakkagjelstunnelen, Voss 16. oktober 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En rutebuss og et møtende vogntog frontkolliderte på E16 ved Nakkagjelstunnelen i Hordaland mellom Voss og Bergen den 16. oktober 2017.

SHT vurderer det som mest sannsynlig at et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdom hos bussføreren, er den utløsende årsak i ulykken og at selve kollisjonen er en følge av dette. Bussføreren omkom og flere passasjerer ble skadet.

SHT fremmer to sikkerhetstilrådinger på områdene beltepåminnelse for passasjerer i buss og videre forskningsbasert arbeid rettet mot arbeidsrelatert helserisiko for yrkessjåfører.

En rutebuss med 17 passasjerer kjørte fra Voss mot Bergen 16. oktober 2017. Ved utgangen av Nakkagjelstunnelen kom bussen over i motgående kjørefelt og traff venstre framhjul på et motgående vogntog med sitt venstre hjørne. Sideveggen til lastebilen hektet seg fast på innsiden av A-stolpen til bussen, og trengte inn i bussen på førerplass. Bussføreren omkom og fire passasjerer ble innlagt på sykehus som følge av ulykken.

Både bussen og vogntoget stoppet litt over 40 meter etter kollisjonspunktet, på hjulene og på veien. Dette begrenset skadepotensialet betraktelig, spesielt for de usikrede busspassasjerene. Under halvparten av busspassasjerene hadde på seg bilbelte, selv om bussfører flere ganger aktivt hadde oppfordret passasjerene til å bruke dette. Bussføreren ble obdusert etter ulykken, og det ble funnet spor etter et tidligere hjerteinfarkt, samt omfattende hjertesykdom, som foruten ulykken var forenelig med en naturlig død.

SHT vurderer det som mest sannsynlig at et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdommen til bussføreren, er den utløsende årsak i ulykken og at selve kollisjonen er en følge av dette. Bussføreren hadde fulgt alle pålagte kontroller og råd relatert til egen helsetilstand. SHT vurderer at funn i denne undersøkelsen gir et behov for å se nærmere på helsekrav, arbeidsrelatert helserisiko og individuell oppfølging for yrkessjåfører på vei for å kunne øke kunnskap på dette området.

SHT fremmer to sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/09T

Møteulykken mellom en rutebuss og et vogntog 16. oktober 2017 viser utfordringen med å få alle busspassasjerer til å bruke bilbelter, samt hvordan manglende bilbeltebruk påvirker skadeomfang. For å øke bilbeltebruk blant busspassasjerer er det behov for tekniske system for beltepåminnelse i busser, slik den svenske havarikommisjonen anbefalte etter ulykken i Härjedalen i 2017.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med andre nordiske land arbeider for å endre regelverket slik at systemer for påminnelse om beltebruk også implementeres i busser der bilbelter er installert.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/10T

Møteulykken mellom en rutebuss og et vogntog 16. oktober 2017 skjedde mest sannsynlig som følge av at bussføreren fikk et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdom. Bussføreren hadde fått innvilget dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften og hadde fulgt alle pålagte helsekontroller og -tester. Yrkessjåfører ser ut til å ha en større risiko for hjerte- og karsykdommer generelt, og SHT ser et behov for mer kunnskap om dette.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Arbeidstilsynet, sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) å igangsette en sammensatt forskningsbasert utredning rettet mot helsekrav, arbeidsrelatert helserisiko og individuell oppfølging for yrkessjåfører på vei.

Sted
E16, Nakkagjelstunnelen, Hordaland
Hendelsesdato
16.10.2017
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Buss, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Persontransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype