Rapport om brann i vogntog på Rv 7 i Måbøtunnelen 19. mai 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har undersøkt brann i et vogntog som besto av trekkvogn og semitilhenger spesialbygget for maskintransport. Brannen førte til at deler av Måbøtunnelen fikk store skader og var stengt en periode. Ingen personer ble alvorlig skadd i denne hendelsen.

Vogntoget, som var rundt to år gammel og fraktet en stor gravemaskin, hadde en totalvekt på ca. 70 tonn og kjørte på dispensasjon fra vektbestemmelsene. Etter å ha kjørt i stigningen opp Måbødalen og ca. 410 meter inn i Måbøtunnelen observerte fører røykutvikling og brann på høyre side av førerhytten. Han stoppet vogntoget og gikk ut, men det ikke var mulig for føreren å slukke brannen med tilgjengelige midler. En følgebil som kjørte foran transporten plukket opp føreren, og de kjørte videre og ut av tunnelen samtidig som de varslet om hendelsen.

Undersøkelsen har påvist at brannen sannsynligvis startet da det oppstod lekkasje i hydraulikkslanger som betjente styring av tilhengeren og som var utsatt for gnissing over tid. Hydraulikkolje under høyt trykk sprutet på varme flater på eksosanlegget og dette antente oljen.

Hydraulikksystemet var montert av et påbyggerfirma, men dette var ikke beregnet brukt til å betjene styringssystem under kjøring. Dette ble ikke påvist i forbindelse med godkjenning og registrering av bilen.

Vedlikeholdet av hydraulikksystemet var heller ikke tatt inn i serviceavtaler som kjøretøy- leverandør hadde med bileier. Slitasjen på slangene ble heller ikke oppdaget i offentlige kontroller.

SHT har avgitt tre sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/14T

Undersøkelsen av vogntogbrannen i Måbøtunnelen 19. mai 2016 har vist at det oppsto lekkasje i hydraulikksystemet som var montert i nærheten av varme flater og ikke var tilstrekkelig avskjermet. Høyt trykk i kombinasjon med gnisseskader på slanger forårsaket sannsynligvis brannen. Undersøkelsen har vist at sikkerheten ved godkjenning og bruk er mangelfullt ivaretatt gjennom dagens regelverk og godkjenningsrutiner.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sine rutiner for godkjenning av kjøretøy med hydraulikksystemer som er aktive under kjøring.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/15T

Undersøkelsen av vogntogbrannen i Måbøtunnelen 19. mai 2016 avdekket at serviceplan til påbygget ikke inngikk i lastebilleveransen og at bileier heller ikke hadde etablert et internt vedlikeholdssystem for dette påbygget. SHT mener at lastebilimportøren bør ha rutiner som kommuniserer eventuelle servicebehov som gjelder påbygget ved overlevering av nye lastebiler.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at lastebilimportøren som totalleverandør sikrer at servicebehov for påbygg kommuniseres til kunden.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/16T

Undersøkelsen av vogntogbrannen i Måbøtunnelen 19. mai 2016 har avdekket at det var slitasjeskader inn til stålcorden på to hydraulikkslanger på lastebilen som ble brukt til å styre hjulene på tilhengeren. Lekkasjen som oppstod kunne trolig vært forhindret dersom skadene på hydraulikkslangene hadde vært gjenstand for kontroll og/eller visuell inspeksjon.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å innlemme inspeksjoner av hydraulikksystemer som er aktive under kjøring i aktuelle kontroller.

Sted
RV7, Måbøtunnelen, Eidfjord, Hordaland
Hendelsesdato
19.05.2016
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Riksvei
Fylke
Hordaland
Politidistrikt
Hordaland
Kjøretøy/trafikant
Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype