Rapport om møteulykke på E6 i Bjørnbærvika i Mo i Rana 1. desember 2016

Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 1. desember 2016 mistet en personbil med fører og passasjer veigrepet i en høyrekurve på E6 ved Bjørnbærvika sør for Mo i Rana. Den skrenset over i motgående kjørefelt og kolliderte front mot front med et nordgående vogntog. Begge personene i personbilen omkom i umiddelbart i sammenstøtet.

SHTs undersøkelse har vist at det var flere sammenfallende og ugunstige faktorer som bidro til ulykken. Det var krevende føreforhold med isdannelse, varierende kurveradius og tverrfallsendringer i kurven. Et utfordrende og overaskende værskifte med is- og rimdannelse i Bjørnbærvika i tidspunktet rundt ulykken var også et viktig bidragsytende element til at møteulykken oppstod.

Fører var kjent på strekningen, men fartsvalget i denne situasjonen medførte at sikkerhetsmarginene ble overskredet under de rådende forholdene. Selv om årstid og temperatur tilsa at veibanen kunne være islagt var de vanskelige og lokale forholdene i svingen ikke åpenbare eller enkle å identifisere fra førerplass.

Personbilen var av eldre årgang med eldre piggfrie, men lovlige vinterdekk. Den manglet førerstøttesystemer som ABS-bremser eller antiskrenssystem og personbilen var krevende å håndtere på isglatt vei. Bilen manglet også moderne kollisjonsbeskyttelse.

De rådende værforhold stilte større krav til beslutningsstøtte for drifts- og vedlikeholdstiltak enn de som var tilgjengelige for entreprenøren. Isdannelsen på veien ble ikke fanget opp av entreprenør før ulykken skjedde, og tiltak ble ikke iverksatt. I kombinasjon med varierende kurveradius og ujevnt tverrfall/overhøyde i kurven påvirket dette også sikkerhetsmarginene negativt.

SHT fremmer to tilrådinger i undersøkelsen, en knyttet til veigeometri og en knyttet til værmåling som beslutningsstøtte til vinterdrift.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/12T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 i Bjørnbærvika 1. desember 2016 har vist at det er stor avstand mellom målestasjoner som registrerer vegtemperatur. Vegtemperaturmålinger er et svært viktig verktøy for entreprenørs beslutningstøtte, for å kunne iverksette preventive tiltak i værsituasjoner rundt 0oC. Dette ansees som særlig viktig på strekninger og punkter som er har krevende geometri i kombinasjon med vær- og klimautfordringer.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår plasseringer og tetthet av målestasjoner langs E6 i området rundt Mo i Rana, for å forsterke beslutningstøtten for vinterdriften i området.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/13T

Undersøkelsen av møteulykken på E6 ved Bjørnbærvika 1. desember 2016 avdekket at det ble målt avvik i kurvens tverrfall etter reasfaltering i 2015. Tverrfall og kurveradius er viktig parametere for kjøresikkerheten, men kan være vanskelig å registrere for trafikantene under gode friksjonsforhold. SHT mener at dette aspektet ikke er godt nok ivaretatt i arbeidsbeskrivelsen og kontroll av asfaltarbeider.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen implementerer rutiner for å avdekke uheldig tverrfall i kurver i forkant av reasfaltering, slik at dette kan utbedres og kontrolleres i etterkant av utførte asfaltarbeider.

Sted
E6, Bjørnbærvika Mo i Rana
Hendelsesdato
01.12.2016
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Nordland
Politidistrikt
Helgeland
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil, Vogntog påhengsvogn
Type transport
Godstransport, Privat transport
Veiregion
Region nord
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
image
Rapport om møteulykke på E6 i Bjørnbærvika i Mo i Rana 1. desember 2016 Last ned rapport
Tilbake til toppen