Rapport om møteulykke på Fv. 763 i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag 7. mars 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under militærøvelsen Cold Response 2016 den 7. mars 2016, oppstod en møteulykke mellom en militær bergepanservogn og en varebil på en offentlig vei. Veien var også en del av øvelsens kampsone. Varebilens fører omkom.

Havarikommisjonens undersøkelse har vist at Statens vegvesen blant annet ga Forsvaret fritak fra krav til ledsagerbil for kjøring med den brede bergepanseren. Vilkårene for fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. SHT vurderer at dette ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da kampsonens utstrekning var svakt definert, de kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien.

Møteulykken mellom den militære panservognen, som var utstyrt som bergningsvogn, og en sivil varebil, skjedde i en svak kurve. To personer var om bord i bergepanservognen. I varebilen satt kun fører, og denne omkom i kollisjonen. Undersøkelsen har vist at veiforholdene gav små marginer til denne møtesituasjonen. Bergepanseren som er beltegående, tung og bred, er krevende å manøvrere med god presisjon. Det var ujevne friksjonsforhold, og kurvens tilstand var krevende for møtesituasjonen.

Bergepanserens bredde er over generell tillatt kjøretøybredde og krever dispensasjon og ledsagerbil på vei som skal varsle møtende trafikk. Statens vegvesen hadde gitt fritak for bruk av ledsagerbil på den delen av veien som var inne i kampsonen. Som kompenserende tiltak ble siviltrafikken varslet med en skilthenger i hver ende av en 40 km lang veistrekning ved kampsonens yttergrense. Området ble også holdt under oppsyn med mobile militærpolitipatruljer, men veien var ikke fartsregulert spesielt i forhold til øvelsen. Fartsgrensen på ulykkestedet var 80 km/t.

SHT mener at aktiviteten med militære kjøretøy, som både er tyngre, bredere og har andre kjøreegenskaper, avviker fra de som normalt tillates brukt på vei og stiller store krav til alle trafikantene. Den avvikende trafikken krever god planlegging og risikovurderinger som må følges opp med effektive kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten. Undersøkelsen har vist at det er et potensial for forbedring av rammebetingelser, forståelse og etterlevelse av de avtaler som skal ivareta sikkerheten for all trafikk på offentlig vei som samtidig brukes under militærøvelser.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/01T

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at vilkårene fra Statens vegvesen i fritaket for ledsagerbil var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. SHT mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/02T

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at kampsonens utstrekning var for lang i forhold varslingen gitt til siviltrafikken. SHT mener at bruk av skilthengere i hver ende samt oppsyn av mobile militærpolitipatruljer ikke var tilstrekkelig kompenserende for bortfall av ledsagerbil i en 40 km lang kampsone.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/03T

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. Varslingstilhengerne i kampsonene, som var godkjent av Statens vegvesen, var etter det SHT mener, ikke tilstrekkelig for å opplyse ordinær trafikk om at de kjørte inn i en kampsone der store militære kjøretøy opererte uten ledsagerbil.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/04T

Møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk. Kjøreopplæringen på beltekjøretøy i Forsvaret omhandler ikke spesifikt utfordringer med splitfriksjon ved kjøring på vei.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette.

Sted
Fv. 763, Snåsa, Nord-Trøndelag
Hendelsesdato
07.03.2016
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Nord-Trøndelag
Politidistrikt
Nord-Trøndelag
Kjøretøy/trafikant
Annet, Personbil
Type transport
Forfytning uten last/passasjerer
Veiregion
Region midt
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype