Rapport om brann i busser på Furubakken ved Bekkestua i Bærum 25. januar 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Natt til 25. januar 2016 ca kl. 0240 oppsto det brann i fire hybridbusser fra Nettbuss som sto parkert på et parkeringsanlegg i Furuveien 8 på Bekkestua i Bærum. Brannen startet i en av bussene, og den spredte seg til ytterligere tre busser. Ingen personer ble skadet.

Undersøkelsen har vist at brannen startet i et 230 V elektrisk anlegg som var koblet til ekstern strømkilde som betjener lading og oppvarming i bussene. Anlegget i bussen var marginalt dimensjonert og feilmontert, og det var ikke godkjent av noen kontrollmyndighet.

Samsvarserklæring for montasjen er ikke framlagt av produsent og er heller ikke etterspurt av noen myndighet til tross for at det er krav til at slik erklæring skal utarbeides.

SHT ser et potensial i å forbedre oppfølging av sikkerheten ved kjøretøy som kobles til ekstern strømkilde ved bl.a. å samordne regelverk mellom kontrollmyndighetene.

Bussene som brant stod til lading og var koblet til eksternt strømanlegg med 230 V nettspenning. Den eksterne strømtilførselen forsynte bussenes kupévarmeanlegg, dieselmotorens vannvarmer, ladning av startbatterier til bussen, samt en varmekabel for utvendig oppvarming av litium-ion-batteriene.

Undersøkelsen påviste at irr, varmeutvikling, krypstrømmer og serielysbue mest sannsynlig hadde medført brann i skjøteleddet (T-stykket) bak 309-støpselet som var plassert i bussens front.

Slitasje i koblingspunkt og smøring av kontakter tyder på at sikkerhetsoppfølgingen av dette utstyret var mangelfullt, både fra busseierens og brukernes side. Ledningsnett, koblingspunkter og skjøteledd og forbrukere til sammen, utgjorde ett marginalisert anlegg. I tillegg var skjøteledd bak 309-støpselet i fronten feilaktig fabrikkplassert i et korrosivt miljø.

Det ble ikke framlagt samsvarserklæring fra montør/produsent for myndighetene ved registrering av bussene selv om dette kreves. Bilforskriften dekker ikke 230 V utstyr spesielt, og gir ingen krav om myndighetstilsyn av slike anlegg. DSB betrakter slik type utstyr som pluggbare systemer uten behov for spesiell oppfølging ved tilsyn.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/17T

Undersøkelsen av brannen i bussene på Furubakken ved Bekkestua den 25. januar 2016 har vist at den elektriske 230 V installasjonen i bussene med vern, skjøteutstyr og DEFA-ledningssystem ikke var tilpasset den tilkoblede effekten på 3900 watt. Kombinert med feil montasje oppsto det brann i dette anlegget under ladning. Det var ikke framlagt noen samsvarserklæring som dokumenterer at denne montasjen var i henhold til forskriftene. Selv om ingen offentlig myndighet har etterspurt denne ved godkjenning eller kontroll av bussene, er utarbeidelsen av dokumentet viktig for å ivareta kvalitet og sikkerhet ved slike montasjer samtidig som det oppfyller et forskriftskrav.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Volvo Bus Corporation forbedrer sine rutiner ved montasje av utstyr som er underlagt elsikkerhetsforskriftene og dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt gjennom samsvarserklæring.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/18T

Undersøkelsen av brannen i bussene på Furubakken ved Bekkestua den 25. januar 2016 har vist at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke ser behov for å føre spesielt tilsyn og oppfølging med 230 V utstyr som pluggbare systemer i kjøretøy. Dette selv om det er krav om samsvarserklæring etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Bilforskriften, som forvaltes av Statens vegvesen, dekker ikke 230 V anlegg for ekstern tilkobling i kjøretøy, og gir ingen krav om myndighetstilsyn av slike anlegg. Kravet om samsvarserklæring følges derfor ikke opp av noen myndighet. SHT vurderer på bakgrunn av det ovennevnte at montering og oppfølging av 230 V utstyr i kjøretøy ikke dekkes i tilstrekkelig grad av offentlig godkjenning, tilsyn eller kontroll.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forbedrer og samordner godkjenning og kontroll av utstyr for ekstern strømforsyning i kjøretøy.

Sted
Furubakken, Bekkestua i Bærum kommune
Hendelsesdato
25.01.2016
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Fylke
Akershus
Politidistrikt
Asker og Bærum
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype