Rapport om brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane 15. juli 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

15. juli 2015 brant 16 500 bensin inne i Skatestraumtunnelen i Sogn og Fjordane, etter at det oppsto lekkasje i en tanktilhenger som løsnet fra bilen og kjørte inn i tunnelveggen.

Havarikommisjonens undersøkelse har påvist at årsaken til at tilhengeren løsnet var at tilhengerdraget brøt sammen på grunn av korrosjon.

Undersøkelsen har avdekket svakheter i tunnelens evne til å motstå spredningen av brannen som spredte seg over nesten 500 meter og eskalerte svært raskt. Det var kun et svært lite tidsvindu til rådighet for evakuering.

Sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen var etter Havarikommisjonens vurdering mangelfull da det i risikoanalyser ikke var beskrevet noen tiltak som kunne møte en slik situasjon.

Havarikommisjonen anbefaler at det innføres restriksjoner ved transport av farlig gods etter en vurdering av forholdene i den enkelte tunnel.

Animasjonen viser hendelsesforløpet ved brannen og SHTs konklusjoner.

 

Tilhengeren løsnet fra tankbilen, kjørte inn i tunnelveggen og det ble slått hull i en av tankene. Dette medførte at bensin lekket ut og rant nesten 500 meter nedover mot bunnen av tunnelen. Bensinen ble mest sannsynlig antent av varme/gnistdannelse fra motoren i en campingbil som stoppet tett ved tilhengeren.

Brannen eskalerte raskt i bensinen som hadde spredt seg i tunnelen både på veibanen og i tunnelens avløpssystem. Det oppsto en voldsom brann og etter hvert smeltet det også hull i alle tankrommene på tilhengeren som brant helt opp.

Føreren av tankbilen kjørte raskt videre ut av tunnelen etter å ha varslet VTS og møtende biler. Flere biler som fulgte etter vogntoget inn i tunnelen klarte å snu og kjøre ut samme veien som de kom inn. Ingen personer ble alvorlig skadet i brannen, noe som skyldes rask og riktig reaksjon fra alle trafikantene som var i situasjonen.

Årsaken til at tilhengerdraget brøt sammen var at det var sterkt svekket av korrosjon. Dette ble også påvist fire år tidligere, og en reparasjon som fulgte ble ikke utført etter fabrikantens anvisninger. Det samme draget ble underlagt i alt åtte nye offentlige kontroller etter denne reparasjonen. Statens vegvesen har etter hendelsen satt fokus på kontroll- og reparasjonsrutiner av tilhengerdrag. SHT forventer at dette følges opp.    

Undersøkelsen har i tillegg avdekket svakheter i tunnelens utforming og evne til å motstå spredning av en slik brann. Det sterke fallet i tunnelen bidro til at brannen spredte seg over en lang streking, og dreneringsystemet var ikke dimensjonert for å ta opp lekkasjen fra tanken.

Det er avdekket at tunneleier i sine risikoanalyser før og etter brannen ikke hadde beskrevet noen tiltak for å håndtere et slikt scenario.  Det er heller ikke i ettertid utført eller planlagt noen nye tiltak som kan møte en ny slik hendelse. SHT vurderer at sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen ikke har vært tilfredsstillende.

Brannen eskalerte raskt og utløste så mye energi at det var et svært lite tidsvindu til rådighet for evakuering. SHT anbefaler derfor at det innføres restriksjoner ved transport av farlig gods etter en vurdering av forholdene i den enkelte tunnel.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T

Skatestraumtunnelens dreneringssystem er i likhet med hoveddelen av de øvrige tunnelene i Norge utformet etter Statens vegvesens håndbok om veitunneler. Tunnelens fall på 10 % i kombinasjon med dreneringssystemets manglende evne til å fange opp væsken på veioverflaten, medførte at bensinlekkasjen raskt fikk en stor overflate som i sin tur genererte den kraftige varmen, røykutviklingen, og intensiteten under brannen 15. juli 2015. For å hindre spredning av farlig utslipp fra kjøretøy og redusere utstrekningen av skadestedet, bør kapasiteten til tunnelers spillvannsdrenering dimensjoneres slik at større utslipp av farlige væsker blir fanget opp og stanset på et tidligere tidspunkt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen reviderer kravene til dreneringssystem i tunneler, slik at de dimensjoneres for å håndtere utslipp av større mengder farlige væsker som renner fra kjøretøy.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T

Risikoanalysene for Skatestraumtunnelen som er gjennomført både før og etter brannen 15. juli 2015 følger ikke anbefalingene gitt i Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken om at tiltak skal vurderes eller gjennomføres ved de alvorligste senarioene/hendelsene, uavhengig av sannsynlighet. SHT mener at risikoanalysene er mangelfulle med hensyn til vurderinger av scenario og risikoreduserende tiltak. Mangelfulle risikoanalyser kan medføre at skadepotensialet og den enkelte tunnelens særegenheter ikke blir tilstrekkelig vurdert og ivaretatt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen ved gjennomføring av risikoanalyser beskriver og følger opp tiltak i forbindelse med beskrevne senarioer/hendelser.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T

Undersøkelsen av brannen i Skatestraumtunnelen 15. juli 2015 har vist at trafikantene hadde et lite tidsrom til å evakuere tunnelen da tanktilhengeren løsnet. I denne hendelsen reagerte trafikantene riktig og raskt, men en liten endring av omstendighetene kunne medført dramatiske konsekvenser. Fordi det er så lite tidsvindu og stor branneffekt, mener SHT at restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods gjennom Skatestraumtunnelen og tilsvarende tunneler må vurderes.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at aktuell veimyndighet i samarbeid med DSB innfører restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods i tunneler, basert på risikovurdering av den enkelte tunnel.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T

Undersøkelsen av brannen i Skatestraumstunnelen 15. juli 2015 viser at Sogn og Fjordane fylkeskommune sin sikkerhetsoppfølging av tunnelen ikke har vært tilfredsstillende. Risikoanalysene for Skatestraumtunnelen, både før og etter brannen, er mangelfulle med hensyn til vurderinger av scenario og tiltak. Oppbyggingen av tunnelen etter brannen har ikke økt kapasiteten til overvannsystemet for å forhindre at væske spres over store arealer. Det er heller ikke vurdert eller iverksatt konsekvensreduserende tiltak eller restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomgår og styrker sin sikkerhetsoppfølging av Skatestraumtunnelen og andre tunneler på fylkesveiene.

Sted
Skatestraumtunnelen, Fv 616 i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
15.07.2015
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype