Report on fire in tank trailer in the Skatestraum tunnel in Sogn og Fjordane county 15 July 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Engelsk oversettelse er nå tilgjengelig.

On 15 July 2015 16,500 liters of petrol caught fire inside the Skatestraum tunnel in Sogn og Fjordane, after a tank trailer broke loose from the truck and ran into the tunnel wall., The tank got perforated in the crash, and fuel leaked out.

AIBN's investigation shows that the trailer drawbar broke due to internal corrosion in the drawbar rods.
The investigation has revealed weaknesses in the tunnel's ability to resist the spread of fire which spread over nearly 500 meters and escalated very quickly. It was only a very short window of time available for evacuation.

Security Follow-up of the tunnel was after AIBN's assessment not satisfactory. Risk analyses had not described any measures that could handle such a situation.

AIBN recommends the introduction of restrictions on the transport of dangerous goods based on a risk assessment of each individual tunnel.

The trailer broke loose from the tank truck and drove into the tunnel wall, and the front tank chamber got perforated. This caused petrol to leak out and run nearly 500 meters down towards the lowest point of the tunnel. The petrol ignited probably by heat/ignitions from the engine in a recreational vehicle that stopped close to the trailer.

The fire in the petrol that had spread on the road surface and the tunnel drainage system escalated rapidly. There was an intence fire which melted holes in all fuelchambers and the tanktrailer incinerated completely.

The truck driver drove out of the tunnel after having notified the VTS and oncoming cars. Several cars that followed the heavy goods vehicle into the tunnel managed to turn around and drive out the same way as they entered. No one was seriously injured in the fire, due to rapid and proper response from all road users who were in the situation.

The drawbar broke because it was greatly weakened by corrosion. The corrotion was detected four years earlier, and a repair that followed was not performed according to the trailer manufacturer's specifications. The same trailer was subjected to a total of eight new official inspections after this repair. NPRA has after the event focused on the verification and repair routines of drawbars. AIBN expects this issue to be followed up.

The investigation has also revealed weaknesses in the tunnel design and the ability to resist the spread of such fires. The steep gradient in the tunnel helped the fire spread over a wide road surface area and the tunnel’s drain system was not designed to handle the amount of petrol that leaked out.

It is revealed that the tunnel owner in its risk analysis before and after the occure did not disclose any measures to deal with such a scenario. Nor is it subsequently carried out or planned any new measures that could handle a new kind of event. AIBN considers that the safety monitoring of the tunnel has been unsatisfactory.

The fire escalated so quickly and sparked so much energy that it was a very short window of time available for evacuation. AIBN therefore recommends the introduction of restrictions on the transport of dangerous goods based on a risk assessment of each individual tunnel.

The animation shows the sequence of events and the AIBN's conclusions.

 

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/13T

Skatestraumtunnelens dreneringssystem er i likhet med hoveddelen av de øvrige tunnelene i Norge utformet etter Statens vegvesens håndbok om veitunneler. Tunnelens fall på 10 % i kombinasjon med dreneringssystemets manglende evne til å fange opp væsken på veioverflaten, medførte at bensinlekkasjen raskt fikk en stor overflate som i sin tur genererte den kraftige varmen, røykutviklingen, og intensiteten under brannen 15. juli 2015. For å hindre spredning av farlig utslipp fra kjøretøy og redusere utstrekningen av skadestedet, bør kapasiteten til tunnelers spillvannsdrenering dimensjoneres slik at større utslipp av farlige væsker blir fanget opp og stanset på et tidligere tidspunkt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen reviderer kravene til dreneringssystem i tunneler, slik at de dimensjoneres for å håndtere utslipp av større mengder farlige væsker som renner fra kjøretøy.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/14T

Risikoanalysene for Skatestraumtunnelen som er gjennomført både før og etter brannen 15. juli 2015 følger ikke anbefalingene gitt i Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken om at tiltak skal vurderes eller gjennomføres ved de alvorligste senarioene/hendelsene, uavhengig av sannsynlighet. SHT mener at risikoanalysene er mangelfulle med hensyn til vurderinger av scenario og risikoreduserende tiltak. Mangelfulle risikoanalyser kan medføre at skadepotensialet og den enkelte tunnelens særegenheter ikke blir tilstrekkelig vurdert og ivaretatt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen ved gjennomføring av risikoanalyser beskriver og følger opp tiltak i forbindelse med beskrevne senarioer/hendelser.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/15T

Undersøkelsen av brannen i Skatestraumtunnelen 15. juli 2015 har vist at trafikantene hadde et lite tidsrom til å evakuere tunnelen da tanktilhengeren løsnet. I denne hendelsen reagerte trafikantene riktig og raskt, men en liten endring av omstendighetene kunne medført dramatiske konsekvenser. Fordi det er så lite tidsvindu og stor branneffekt, mener SHT at restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods gjennom Skatestraumtunnelen og tilsvarende tunneler må vurderes.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at aktuell veimyndighet i samarbeid med DSB innfører restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods i tunneler, basert på risikovurdering av den enkelte tunnel.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/16T

Undersøkelsen av brannen i Skatestraumstunnelen 15. juli 2015 viser at Sogn og Fjordane fylkeskommune sin sikkerhetsoppfølging av tunnelen ikke har vært tilfredsstillende. Risikoanalysene for Skatestraumtunnelen, både før og etter brannen, er mangelfulle med hensyn til vurderinger av scenario og tiltak. Oppbyggingen av tunnelen etter brannen har ikke økt kapasiteten til overvannsystemet for å forhindre at væske spres over store arealer. Det er heller ikke vurdert eller iverksatt konsekvensreduserende tiltak eller restriksjoner i forbindelse med transport av farlig gods.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomgår og styrker sin sikkerhetsoppfølging av Skatestraumtunnelen og andre tunneler på fylkesveiene.

Sted
The Fv 616 road in Bremanger in Sogn og Fjordane county
Hendelsesdato
15.07.2015
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Fylkesvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype