Theme report II about safety issues with hooklift transports

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Engelsk oversettelse er nå tilgjengelig.

The Accident Investigation Board Norway (AIBN) has completed a new thematic study of the safety of hooklift container transport based on a total of 15 accidents and incidents. Recent similar accidents and incidents in connection with hooklift container transport confirm that there is a need for safety improvements.

Hooklift container transport is a flexible transport solution that is suitable for many purposes. However, the AIBN's most recent study shows that the safety of this form of transport is marginal in that containers still break loose and fall off, which means there is a great injury/damage potential. Stability during transport also varies, and vehicles carrying hooklift containers have been known to tip over as a unit together with the container.

Load tests show that the fixed fastening and securing systems is not sufficient to secure the container to the tractor and trailer. Several safety critical defects in hooklift containers and trailers are documented in the report.

The overall results reinforce the conclusions of the AIBN's previously published thematic report on the safety of hooklift container transport (Report Road 2012/03).

There are no requirements for the design of securing systems for hooklift containers. The standard  SS3021:2014, the most commonly used in the market, contains no requirements for the choice of securing systems, material strength or design, and no guidelines for safe use and maintenance.

All stakeholders can contribute to improving the safety of hooklift container transport. The study involves manufacturers, product suppliers and trade associations, in addition to transport companies and owners of hooklift containers. The study shows that procurement systems and procedures for use and maintenance of such containers and transport equipment in accordance with the supplier's instructions should be improved. It is also important for the enterprises to follow up and facilitate the training of drivers, who need to be aware of the risks involved in driving with poorly adjusted or worn and damaged equipment and who need to be able to assess the need for additional means of securing.

In the AIBN's opinion, the authorities' follow-up and inspection of hooklift container transport is also inadequate, as evidenced by the fact that securing systems is not included in the annual periodic vehicle inspections.

Following its first thematic study of hooklift container transport (Report Road 2012/03) the AIBN issued three safety recommendations, two of which remain to be closed. The AIBN believes that these recommendations still are relevant.

The AIBN issues five safety recommendations in this report.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/08T

Med bakgrunn i undersøkelse av 15 ulykker/hendelser hvor krokcontainere har falt av eller kjøretøy har veltet, samt funn og konklusjoner fra testoppdrag gjennomført av SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) mener SHT at de fastmonterte innfestingsløsningene, som er av de mest brukte, ikke gav tilstrekkelig sikkerhet i forhold til lastsikringskravene. Undersøkelsen har også vist at det er et gap mellom myndighetenes og brukernes oppfatning om behovet for tilleggssikring.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen avklarer om lastsikringskravene i forskrift om bruk av kjøretøy er oppfylt for nye og brukte krokcontainere når disse kun er festet med det fastmonterte låssystemet.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/09T

SHT har gjennomført sikkerhetsundersøkelser av flere ulykker med krokcontainertransport siden 2009. Undersøkelser viser at sikringen av containerne i mange tilfeller ikke har vært tilstrekkelig, og at containere derfor har løsnet ved sideveisbelastning. Svensk standard SS3021:2014 «Vägfordon – Rullflaksramar – Mått» er den standarden som de fleste krokcontainere på det norske markedet er bygget etter. Standarden omfatter ikke lastsikringskrav, men omfatter mål og kompatibilitet. SHT vurdere at den mangler vesentlige sikkerhetskrav til styrke for materialer og låssystemer, samt krav til veiledning for sikker bruk, vedlikehold og kontroll.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Norsk Industri i samarbeid med andre interesseorganisasjoner og leverandører tar initiativ til en revisjon av standard SS3021:2014 for å bedre sikkerheten.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/10T

Undersøkelser av krokcontainere og låssystemer for disse har avdekket at vedlikeholds- og kontrollrutiner hos transportvirksomheter og eiere av containere ikke er tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har heller ikke hatt høy prioritet på tilsyn på dette området, og bransjen er ikke underlagt noen tredjepartskontroll av påbygg og containere. SHT mener dette er et område som er meget krevende for førers daglige egenkontroll, og at god virksomhetsintern opplæring og oppfølging følgelig kreves for å ivareta sikkerheten. SHT ser behov for at Arbeidstilsynet i sitt tilsyn følger opp de aktuelle virksomhetene i denne ulykkesforebyggende aktiviteten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Arbeidstilsynet øker tilsynet med transportbransjens vedlikeholds- og kontrollrutiner for krokcontainere og låssystemer.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/11T

Undersøkelsen har vist at det ikke er systematisk offentlig kontroll av tilstand på krokcontainere og innfestingspunkter på kjøretøyene. De fastmonterte låsene på kjøretøyene til krokcontainere må ikke dokumenteres ved førstegangsregistrering og har ikke vært et kontrollpunkt i forbindelse med PKK (periodisk kjøretøykontroll). Svakheter ved krokcontainere og påbygg fanges kun i begrenset grad opp av Statens vegvesens utekontroller når de utfører kontroll av lastsikring, og kun Arbeidstilsynet har hjemmel i sine forskrifter for tilsyn av krokcontainere og innfestingspunkter på kjøretøyene. SHT anser det som viktig at kontroll av krokcontainertransport gjennomføres helhetlig og rettet mot sikkerhet i alle ledd.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samordner sin godkjennings- og kontrollvirksomhet av krokcontainertransport slik at den totale sikkerheten i alle faser ivaretas.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/12T

SHT har gjennom sine undersøkelser av uønskede hendelser med krokcontainertransport funnet at Statens vegvesen i flere tilfeller har bistått politiet med tekniske undersøkelser. Statens vegvesen mangler imidlertid et system for rapportering og systematisk læring på bakgrunn av denne informasjonen i etaten på landsbasis. Sett i lys av Statens vegvesens rolle som tilsynsansvarlig for trafikant og kjøretøy samt med sektoransvar for trafikksikkerhet, mener SHT at Statens vegvesen i større grad bør utnytte kunnskap som erverves gjennom sitt bistandsarbeid til politiet, til å iverksette tiltak i egen etat.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å etablere et internt system for rapportering og systematisk læring på bakgrunn av informasjon fra bistandsoppdrag for politiet.

Sted
Rv 22 i Skedsmo in Akershus County, E16 i Aurland in Sogn og Fjordane County and other roads in Norway.
Hendelsesdato
26.11.2014
Ulykkestype
Veltulykke
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil, Vogntog påhengsvogn, Vogntog slepvogn
Type transport
Godstransport, Persontransport
Ulykkeskategori
Ulykke m/ kjøretøy over 7500 kg
Skriv ut
Rapporter samme kjøretøytype