Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen på E16 i Aurland 11. august 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 11. august 2015 oppsto det brann i en turistbuss ca 300 m inn i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen. SHT har undersøkt hendelsen og sett denne i sammenheng med tilsvarende brann i samme tunnel i 2013, hvor mange trafikanter ble gående i røyken i tunnelen.

I denne siste brannen ble dette scenarioet unngått, men SHT mener at det fortsatt er behov for flere forbedringer relatert til brannsikkerhet og til trafikantenes muligheter for selvredning i tunneler.

De 32 passasjerene i bussen ble evakuert i en tom varebil som tilfeldigvis kom til stedet. 5 personer i tre andre kjøretøy ble fanget i røyken i tunnelen og evakuert av redningspersonell etter ca. 1,5 time. Fire personer ble behandlet for røykskader på sykehus.

Statens havarikommisjon for transport har avgitt fem sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Animasjonen viser hendelsesforløpet ved brannen og SHTs konklusjoner.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/03T

Brannen i Gudvangatunnelen 11. august 2015 kunne trolig vært forhindret dersom føreren hadde foretatt en sikkerhetssjekk av bussen før innkjøring i tunnelen. En sikkerhetssjekk bør inneholde en kort stopp på egnet sted hvor kjøretøy kan inspiseres for lekkasjer, unormal varmgang eller røykutvikling.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, basert på en vurdering av gjennomførbar og virkningsfull løsning, etablerer mulighet for og anbefaling om sikkerhetssjekk ved innkjøringen til utsatte tunneler.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/04T

Da bussføreren tok ut brannslokkingsapparatet fra veggen i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen 11. august 2015, startet brannventilasjonen automatisk med forhåndsbestemt trekkretning mot Gudvangen. Dette medførte at røyken snudde og ble ventilert i den lengste retningen hvor flest trafikanter befant seg (i dette tilfellet hele 11,1 km). Automatikken, som er brukt i flere av de lengste tunnelene i Norge, utsatte trafikanter nærmest brannstedet for større fare og reduserte deres muligheter for selvredning. Det påvirket også VTS og brannvesenet sin situasjonskontroll i en tidlig fase.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, basert på en risikoanalyse for utsatte tunneler, endrer automatikken og sørger for at ventilasjonsstyringen ivaretar trafikantenes muligheter for selvredning.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/05T

Undersøkelsen av bussbrannen i Gudvangatunnelen 11. august 2015, samt brannen i Gudvangatunnelen 5. august 2013 og brannen i Oslofjordtunnelen 23. juni 2011, har vist at Statens vegvesens utstyr og rutiner kan være avgjørende for utfallet ved brann i tunnel. SHT savner teknologi som kan gi sanntidsoversikt over antall kjøretøy og plassering og antall personer i tunnelen, samt umiddelbar varsling av trafikantene om brann.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer utstyr og rutiner ved brann i tunnel. Herunder utvikling av teknologi for sanntidsinformasjon og instrukser for VTS som tilsier umiddelbar varsling av trafikanter ved brann.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/06T

Under bussbrannen i Gudvangatunnelen 11. august 2015 besluttet brannvesenet å snu brannventilasjonen i tunnelen for å komme frem til trafikanter som var fanget i røyken. Denne innsatsen ble forsinket fordi meldingen til VTS måtte gå via 110-sentralen da mobilnettet ble ustabilt. SHT mener at direkte og uavbrutt kommunikasjon er svært viktig i beredskapssituasjoner, og at VTS bør ha direkte kommunikasjon med nødetatene i form av å være tilknyttet Nødnett.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon sørger for at Vegtrafikksentralene blir tilknyttet Nødnett i tunneler.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/07T

Bussbrannen i Gudvangatunnelen 11. august 2015 er trolig første gang røykventilasjon har blitt snudd av brannvesenet midt i en aksjon basert på innkommet viktig informasjon om trafikanter fanget i røyk. SHT mener at dette er en taktikk som kan videreutvikles og brukes i flere tunneler, gitt at faktorer som for eksempel tilgjengelig brannvesen på begge sider, responstid, kompetanse og utstyr er tilstede.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at DSB videreutvikler hvordan brannvesenets innsats og røykstyring best kan støtte opp under selvredningsprinsippet for trafikanter i en tunnelbrann.

Sted
Gudvangatunnelen E16, Aurland, Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
11.08.2015
Ulykkestype
Brann i kjøretøy
Veitype
Europavei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke i tunnel
Skriv ut