Rapport om veitrafikkulykke med lastebil og farlig gods, E18 v/Fiskevollbukta, Oslo 12. juni 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 12. juni 2015 ca. kl. 0620 mistet fører av en lastebil kontrollen og traff midtrabatten på E18 inn mot Oslo. Lastebilen fortsatte i ca. 850 meter før den kjørte utfor veien på høyre side. Der traff den en fjellskjæring før den ble kastet tilbake og ble liggende i veibanen. Føreren var alene i bilen og ble alvorlig skadet i ulykken.

Fører hadde førerkompetanse på tungt kjøretøy, men dispensasjon for kjøring på grunn av at han hadde diabetes type 1. Undersøkelsen har vist at føreren mest sannsynlig hadde fått hypoglykemi (føling) på ulykkestidspunktet og at dette utløste ulykken.

Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag til nye forskrifter, som blant annet omfatter økte krav til helsekontroll mv. for førere med denne medisinske tilstanden.

SHT har fremmet en sikkerhetstilråding som anbefaler at Helsemyndighetene følger opp og tydeliggjør disse endringene for å øke sikkerhetseffekten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2016/02T

Undersøkelsen av ulykken 12. juni 2015 på E18/Mosseveien ved Fiskevollbukta avdekket at fører høyst sannsynlig mistet kontroll på grunn av hypoglykemi. Fører i denne ulykken hadde dispensasjon for kjøring med tungbil. Selv om denne føreren vurderes å ha fått god oppfølging av sin helsetilstand fra sin fastlege, anser SHT at en tettere oppfølging generelt og økt spesialistoppfølging spesielt vil ha en positiv effekt på trafikksikkerheten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Helsedirektoratet tydeliggjør helsekravene, presiserer krav til oppfølging, og begrenser dispensasjonsadgang for førere av tunge kjøretøy for å bedre trafikksikkerheten. 

Sted
Fiskevollbukta E18
Hendelsesdato
12.06.2015
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Oslo
Politidistrikt
Oslo
Kjøretøy/trafikant
Lastebil
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med farlig gods
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype