Rapport om utforkjøringsulykke på Rv 4 ved Rommen i Oslo 15. desember 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 15. desember 2013 ca. klokken 0010 kjørte en rutebuss av veien på Rv 4 rett nord for Rommi holdeplass ved Rommen i Oslo. Bussen kjørte ut av veien på høyre side og rullet deretter ned en skråning før den kom til ro nedenfor en gang- og sykkelvei parallelt med Rv 4.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført tekniske undersøkelser av bussen, befarte ulykkesstedet og har intervjuet samtlige passasjerer for å finne en forklaring på at ulykken skjedde. Det er ikke funnet noen sikker årsak til at bussen kom utfor veien. Undersøkelsen avdekket at ingen brukte bilbeltene som bussen var utstyrt med, og at dette førte til det alvorlige skadeomfanget med to omkomne og en alvorlig skadd. SHT har ved tidligere undersøkelser av bussulykker påpekt en sammenheng mellom manglende bilbeltebruk og skadeomfang, noe som også var tilfellet i denne ulykken.

SHT har avgitt to sikkerhetstilrådinger. En til Statens vegvesen om å ta initiativ til felles tiltak sammen med flere aktører for å øke bruken av bilbelter i buss, og en til NHO transport, Yrkestrafikkforbundet og Norsk transportarbeiderforbund om å iverksette tiltak som kan øke bilbeltebruken blant bussførere.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/05T

I bussulykken ved Rommen i Oslo 15. desember 2013 brukte ikke føreren av bussen bilbelte og ble kastet ut og omkom av skadene han ble påført. Bussføreres bruk av bilbelte er først og fremst viktig med tanke på egensikkerhet, men SHT vurderer også at den signaleffekt dette gir indirekte kan ha betydning for at flere passasjerer bruker bilbelte. Det blir derfor svært viktig at alle bussførere bruker bilbelte i alle kjøresituasjoner. SHT er kjent med at det fortsatt er et potensial for økt bruk av bilbelte blant bussførere. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår at NHO transport, Yrkestrafikkforbundet og Norsk transportarbeiderforbund sammen iverksetter tiltak som kan bidra til økt bruk av bilbelte hos bussførere. 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/06T

I bussulykken ved Rommen i Oslo 15. desember 2014 brukte ingen av passasjerene bilbelte, og flere av disse ble kastet ut av bussen i ulykken. Dette til tross for at det var montert bilbelter i bussen og at det er påbud om bruk av disse. Undersøkelsen har vist at skadeomfanget hadde vært redusert og at dette høyst sannsynlig ikke hadde vært en dødsulykke dersom de omkomne hadde brukt bilbelte. Basert på dette og tidligere undersøkelser, samt annen informasjon om bilbeltebruk i busstransport mener SHT det er behov for tiltak og engasjement som kan bidra til økt bilbeltebruk i buss. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen tar initiativ til en felles innsats med øvrige sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet og iverksetter tiltak som kan bidra til økt bilbeltebruk hos passasjerer i buss. 

Sted
Rv 4, Rommen, Oslo
Hendelsesdato
15.12.2013
Ulykkestype
Utforkjøringsulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Oslo
Politidistrikt
Oslo
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype