Rapport om trafikkulykke med buss på Trondheimsveien nord for Carl Berners plass i Oslo 15. desember 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 15. desember 2013 litt før kl. 2000 kjørte en leddbuss ned langs kollektivfeltet og inn i krysset Trondheimsveien/Rosenhoffgata. Her kolliderte den med en varebil som svingte til venstre rett foran bussen etter å ha kjørt parallelt til høyre for denne i eget felt. Bussens høyre side/front fikk skader, og den ble stående ca. 20 meter ut i krysset hvor den sperret kollektivfeltene i begge retninger. Varebilen fikk noen skader på venstre side.

Fører av bussen måtte utføre flere oppgaver før hun etter ca. 8 minutter var klar til å flytte denne ut av krysset. Fører måtte ha noe hjelp fra tilfeldige forbipasserende da lukkemekanismen til fordørene var skadet. Det var samtidig tidvis stor aktivitet i krysset og trafikken fortsatte å kjøre gjennom krysset som var lysregulert.

Nesten umiddelbart etter at fører startet med å kjøre bussen ut av krysset, kolliderte den på nytt, denne gang med en personbil som kom inn fra høyre side. Etter denne kollisjonen fortsatte bussen videre mot venstre og inn på et sideterreng hvor bussen til slutt ble stående. Under denne ferden kjørte bussen på en fotgjenger som omkom av skadene.

Det er gjennomført omfattende tekniske undersøkelser og tester for om mulig å avdekke feilfunksjoner. Det ble påvist feil med bremsesystemet som oppsto i løpet av hendelsen, men undersøkelsen har ikke gitt noe sikkert svar på hvilken betydning dette hadde for hendelsesforløpet.

SHTs mandat er å bidra til å forhindre at liknende ulykker skjer igjen ved å ta lærdom av denne hendelsen. Undersøkelsen har derfor hatt hovedfokus på hvilken bistand fører fikk fra busselskapet i den situasjonen som oppsto. Fører måtte løse alle utfordringene i krysset og undersøkelsen har vist at den styrende dokumentasjonen i beredskapsplanen til Nobina Norge AS var forskjellig fra den praksis busselskapet hadde ved trafikkuhell.

SHT har gitt en sikkerhetstilråding til selskapet om å forbedre disse rutinene.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/04T

Sammenstøt mellom en buss og en varebil i krysset Trondheimsveien/Rosenhoffgata om kvelden 15. desember 2013 endte som en alvorlig ulykke ved at bussen kjørte på en fotgjenger som omkom. Bussføreren mistet kontrollen over kjøretøyet ut av krysset. Til tross for grundige undersøkelser av tekniske forhold ved bussen vurderer SHT at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til hvilken betydning dette har hatt for hendelsesforløpet. SHT mener at ulike tiltak ved uønskede hendelserbasert på risikovurderinger vil kunne redusere muligheten for påfølgende ulykker/skader.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Nobina Norge AS videreutvikler sine rutiner for håndtering av uønskede hendelser i trafikken slik at bussførerne sikres tilstrekkelig støtte og trafikken kan avvikles med god sikkerhet.

Sted
Trondheimsveien nord for Carl Berners plass i Oslo
Hendelsesdato
15.12.2013
Ulykkestype
Kryssulykke
Veitype
Kommunal vei
Fylke
Oslo
Politidistrikt
Oslo
Kjøretøy/trafikant
Buss, Fotgjenger, Personbil, Varebil
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype