Rapport om veitrafikkulykke på rv. 55 i Fardal i Sogn og Fjordane 12. august 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 12. august 2013 ca. kl 16:55 kolliderte en norsk rutebuss og en svensk turistbuss front mot front på rv. 55 ved Fardal i Sogndal kommune. To av i alt 30 passasjerer omkom i kollisjonen og to ble alvorlig skadd. Kollisjonen skjedde da bussene traff hverandre i venstre fremre hjørne i en møtesituasjon i en svak kurve. Treffpunktet var ca. 15-20 cm inn på bussene, og begge kjøretøyene fikk revet opp sin venstre side foran, hvor de omkomne og hardt skadde også var plassert. Undersøkelsen har påvist at det er et potensial for bedre sikkerhet i busskarosserier ved slike sammenstøt.

Rv. 55 var på ulykkestidspunktet omkjøringsvei for E16, da Gudvangatunnelen var stengt etter å ha vært utsatt for brann 5. august 2013. Trafikken langs rv. 55 var derfor større enn normalt. Statens vegvesen satte krisestab etter brannen, og de gjennomførte en vurdering av sikkerheten på alle omkjøringsveiene. Det ble ikke iverksatt noen tiltak der ulykken skjedde, men overvåkning og tilsyn av trafikken ble prioritert på to andre strekninger som også ble benyttet som omkjøringsvei. SHT ser positivt på dette, og mener at slike vurderinger bør gjøres i forbindelse med utarbeidelse av planer for omkjøringsveier, og ikke bare etter at omkjøringen er iverksatt.

Det er avgitt to sikkerhetstilrådinger som følge av ulykken.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/02T

Bussulykken i Fardal 12. august 2013 inntraff på rv. 55 som var etablert omkjøringsvei på grunn av brannen i Gudvangatunnelen på E16 5. august 2013. Krisestaben, som ble satt etter brannen, gjennomførte vurdering av sikkerheten på alle omkjøringsveiene. Dette resulterte i økt overvåkning og tilsyn med trafikken på to strekninger som ble benyttet som omkjøring. SHT ser positivt på dette, men mener at slike vurderinger også bør gjøres i forbindelse med utarbeidelse av planer for omkjøringsveier, og ikke bare etter at omkjøringen er iverksatt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen setter krav til vurdering av sikkerheten i forbindelse med utarbeiding og revisjon av beredskapsplaner for omkjøringsveier.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2014/03T

I bussulykken i Fardal 12. august 2013 trengte speilinnfesting, karosserideler og stolpekonstruksjoner på venstre side fra begge bussene inn i kupéen til møtende buss. Dette påvirket overlevelsesrom og skadeomfang i ulykken. Den omkomne i buss A ble truffet direkte av speilinnfestingsbraketten fra buss B. De store skadene og inntrengingen av betydelig mengder karosserideler i de to møtende bussene, utgjør etter SHTs mening et sikkerhetsproblem. Liknende problemstillinger er også påvist av den svenske havarikommisjonen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen, i samarbeid med andre lands myndigheter og med råd fra bussprodusenter, arbeider for å påvirke til at det settes krav som bedre ivaretar kollisjonsegenskapene for busser i denne typen kollisjoner.

Sted
Rv 55, Fardal i Sogn og Fjordane
Hendelsesdato
12.08.2013
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Buss
Type transport
Persontransport
Veiregion
Region vest
Ulykkeskategori
Ulykke med buss
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype