Rapport om møteulykke mellom tankvogntog og varebil på Rv 3 ved Rustad i Elverum kommune 18. juni 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 18. juni 2012 ca. kl. 21.30 kom en varebil som var på vei sørover mot Elverum over i motgående kjørefelt og kolliderte med en trekkvogn med semitilhenger (tank). Føreren av varebilen omkom som følge av kollisjonen, og vogntoget som var lastet med bensin og diesel begynte å brenne etter kollisjonen. Det utviklet seg en intens brann i vogntoget.

Vogntogfører mistet muligheten til å styre vogntoget som følge av kollisjonen, da styreinnretningen løsnet fra trekkvognens ramme. Nærheten mellom vei og jernbane på ulykkesstedet medførte at både Rv 3 og den langsgående jernbanen var stengt i flere timer.

SHT fremmer to sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Video is not ready

Status: Qued for conversion.

Video: Vitner/SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/03T

Ulykken bekrefter på bakgrunn av stengingen av jernbanen og potensialet for at vogntoget kunne ha endt på jernbanelinjen, at nærhet mellom vei og jernbane utgjør økt sårbarhet og risiko. I følge Statens vegvesens Håndbok 231 (2011) utløser avstanden mellom vei og jernbane på ulykkesstedet krav til kompenserende tiltak. SHT mener at en TS-inspeksjon, eller en eventuell sikkerhetsinspeksjon i henhold til vegsikkerhetsforskriften, kunne ha avdekket behovet for kompenserende tiltak mot jernbanen på ulykkesstedet.

SHT tilrår Statens vegvesen å følge opp eksisterende veistrekninger hvor nærheten til langsgående jernbane kan utgjøre et risiko- og sårbarhetsproblem.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2013/04T

Som følge av kollisjonen mellom vogntoget og varebilen løsnet trekkvognens styresnekke fra festepunktene i rammen. SHT har også tidligere analysert denne typen problemstilling og gitt tilråding rettet mot å få gjennomført tiltak som reduserer muligheten for at tunge kjøretøy mister styringen etter frontkollisjon. Potensialet for høyere alvorlighetsgrad øker når farlig gods er involvert, og ADR-forskriften skal ivareta denne økte risikoen. SHT vurderer at det kan være behov for å se på kravene til ytterligere sikkerhetstiltak knyttet til styreinnretninger på kjøretøy som er underlagt ADR-forskriften.

SHT tilrår at DSB arbeider for å etablere krav som bidrar til forbedret beskyttelse av styreinnretninger på tunge kjøretøy som frakter farlig gods.

Sted
Rv 3, Elverum, Hedmark
Hendelsesdato
18.06.2012
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Riksvei
Fylke
Hedmark
Politidistrikt
Hedmark
Kjøretøy/trafikant
Varebil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport
Veiregion
Region øst
Ulykkeskategori
Ulykke med farlig gods
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype