Temarapport om sikkerhet i bil

Download Last ned rapport

Beskrivelse

SHT har undersøkt alle ulykker med 3 eller flere omkomne som skjedde i perioden november 2008 til desember 2009. Materialet omfatter i alt 8 ulykker hvor alvorlighetsgraden er fellesnevneren. Av i alt 46 involverte personer omkom 26, og 10 ble alvorlig skadet. 10 personer kom fra ulykkene med kun lettere eller ingen skader.

De 26 personene som omkom i de 8 ulykkene, utgjorde ca 5,5 prosent av totalt 470 personer som omkom i veitrafikken i Norge disse to årene. SHT antar at det også i de øvrige dødsulykkene med færre enn 3 omkomne vil være liknende skademekanismer.

SHT registrerte fortløpende funn fra alle ulykkene og gjennomførte en vurdering av det samlede materialet, og det ble besluttet å lage en felles temarapport med fokus på overlevelsesmuligheter fra disse ulykkene. Foruten type ulykke, hendelsesforløp og energi i kollisjonene, påvirkes dette av bl.a bruk av bilbelter, plassering og sikring av last, samt kjøretøyenes kollisjonsegenskaper. Årsaksfaktorene som har ført til at ulykkene skjedde er ikke analysert eller konkludert.

Både tekniske og medisinske vurderinger inngår i undersøkelsen som er gjort med bistand fra medisinsk fagmiljø. Undersøkelsen har vist at korrekt bilbeltebruk og sikring av last/gjenstander i bil har avgjørende betydning for muligheten til å overleve. Hastighetsendring og treffpunkt i kollisjonen, bilens beskyttelse mot inntregning og tilgjengelig sikkerhetsutstyr har også stor betydning for overlevelse.

Undersøkelsen bekrefter tydelig betydningen av bruken av riktig tilstrammet trepunkts bilbelte, samt korrekt sikring av last. I tillegg mener SHT at det framkommer faktorer som ikke er like kjent for den gjennomsnittlige trafikant, og vurderer at rapporten bør kunne gi både enkeltpersoner og ulike miljøer informasjon som kan bidra til å redusere antall omkomne på veien ytterligere.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/04T

Ved høyhastighetskollisjoner med biler som har installert bilbelte med kraftbegrenser viser SHTs undersøkelser at økt kroppsvekt øker uttrekkslengden på bilbelte. Dermed er det fare for at en tung person (over testvekt på 75 kg som angitt i bilag 9 til EU-direktiv 2000/3EF og ECE 16 Annex 8) kan medføre et så langt uttrekk på bilbelte at personen treffer bilens interiør med stor kraft selv om bilens overlevelsesrom er intakt. I en av ulykkene kunne bilfører trolig overlevd dersom sikkerhetsbeltet hadde tillatt mindre fremoverbevegelse av overkroppen.

SHT tilrår at Statens vegvesen arbeider for å påvirke det europeiske direktivet slik at den passive sikkerheten i bil ivaretas bedre for personer med høyere kroppsvekt enn testvekt på 75 kg.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/03T

I fire tilfeller vurderer SHT at lastsikring som hadde forhindret forskyvning av last kunne endret skadebildet. Det er krav til at gods skal være sikret slik at det ikke volder skade eller fare, men det er ikke etablert nærmere bestemmelser eller veiledning når det gjelder sikring av last innvendig i personbil.

SHT tilrår at Statens vegvesen forsterker informasjonsarbeidet, eksempelvis gjennom utarbeidelse av egen veiledning, knyttet til sikring av last innvendig i personbiler.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/02T

Den høye bruksprosenten i Norge viser at ulike tiltak og kampanjer for å øke bilbeltebruken har hatt effekt. Imidlertid ser SHT ytterligere sikkerhetspotensial gjennom denne undersøkelsen. For fire personer medvirket ukorrekt beltebruk til dødsfall/skade, to barn i barneseter hadde ikke optimalt tilstrammet belte, to personer som selv brukte bilbelte omkom som følge av skader påført av andre personer i bilen som ikke var sikret, og for to personer medførte bruk av hoftebelte dødsfall/skade.

SHT tilrår at Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet forsterker informasjonsarbeidet knyttet til riktig bruk av bilbelte og sikring av barn i bil, samt viktigheten av trepunktsbelter.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2012/01T

Totalt tre personer av de 26 omkomne og fire personer av de ti alvorlig skadde i de åtte ulykkene kunne overlevd / fått reduserte skader gitt at de hadde brukt bilbelte. For ytterligere fire personer medvirket ukorrekt beltebruk til dødsfall/skade, to barn i barneseter hadde ikke optimalt tilstrammet belte, og to personer som selv brukte bilbelte omkom som følge av skader påført av andre personer i bilen som ikke var sikret.

SHT tilrår at Statens vegvesen og politiet fokuserer på riktig bruk av bilbelte og barneseter ved kontroller.

 

Sted
I alt 8 ulykker fordelt i Norge
Hendelsesdato
01.07.2009
Ulykkestype
Møteulykke
Kjøretøy/trafikant
Lastebil, Personbil, Varebil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Persontransport
Ulykkeskategori
Annen ulykke
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme kjøretøytype