Rapport om møteulykke mellom vogntog og to personbiler på E16 i Flåm 14. november 2007

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Trekkbilen på et vogntog fikk skrens og roterte mot venstre på E16 på Brekke bru i Flåm. Der kolliderte den med to møtende personbiler. En person omkom og tre personer ble alvorlig skadet i ulykken.

Under de meteorologiske forholdene var brua underkjølt og det ble dannet rimfrost lokalt på brua. Dette ga en tilsynelatende tørr, men likevel glatt veibane.

Havarikommisjonen har fokusert spesielt på hvordan brua som et sikkerhetskritisk punkt på veinettet overvåkes og følges opp av bestiller og utførende entreprenør, knyttet til drift og vedlikehold. Vegtrafikksentralens rolle ved trafikantinnmeldinger i denne sammenhengen blir også diskutert.

Rapporten tar videre opp problemstillinger knyttet til planlegging og utforming av brua over Flåmsdalen, samt transportfirmaets rutiner for dekkskifte og utsjekk av kjøretøy for nye førere.

Animasjon av hendelsesforløpet

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/11T

Veiens fall inn mot brua og kurvatur på ulykkesstedet stiller ekstra krav til gode og forutsigbare friksjonsforhold. Statens vegvesen hadde ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette ved planlegging og utforming av brua over Flåmsdalen. Den nye normalen for veiutforming påpeker behovet for stivere linjeføring inntil og over bru, og det er viktig at dette følges opp for å unngå fremtidige problempunkter for trafikantene.

SHT tilrår at Statens vegvesen gjennomgår sine rutiner for veiplanlegging og fraviksbehandling fra håndbok 017 for å ivareta trafikksikkerheten ved bruer.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/10T

Meldinger fra trafikanter om glatt vei på Brekke bru i Flåm ble ikke vurdert som særlig trafikkfarlig og tidskritisk av VTS og dermed ikke videreformidlet til byggherre eller entreprenør. Vurderingen av innmeldingene var i samsvar med lokal varslingsrutine og overordnede føringer til vegtrafikksentralene. SHT mener at uventet glatt vei på ei bru uten at det er kommer nedbør i området, må betraktes som en klar indikasjon på isdannelse under de rådende værforhold med underkjøling av brua.

SHT tilrår at Statens vegvesen gjennomgår sine rutiner og opplæring av VTS-operatører i forhold til vurdering av trafikantinnmeldinger som kan være sikkerhetskritiske.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/09T

Brua over Flåmselva var lokalt tilfrosset med rim og ”svart is”. Dette er krevende for trafikantene fordi det gir en særlig glatt vei som er vanskelig å oppdage. Den underkjølte brua var den primære forutsetningen for at rim kunne dannes. Det manglet registreringer av temperatur og fuktighet på brua for entreprenørens beslutningsstøtte og trafikantinformasjon.

SHT tilrår at Statens vegvesen etablerer værstasjoner på kritiske punkter som er spesielt utsatt for rim- og isdannelse, herunder på Brekke bru i Flåm.

 

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2010/08T

Mesta hadde ikke inspisert Brekke bru i Flåm ulykkesdagen eller dagen i forveien, og vurderte tilgjengelig informasjon om vær og føre til at det ikke var behov for salting. Funksjonskontrakten for drift og vedlikehold innebærer at entreprenøren skal ha systemer som sikrer kontroll over driftstilstanden på veinettet.

SHT tilrår at Mesta Drift AS gjennomgår og forbedrer sine systemer for oppfølging av spesielt kritiske punkter på viktige veiruter.

 

Sted
Flåm i Aurland kommune
Hendelsesdato
14.11.2007
Ulykkestype
Møteulykke
Veitype
Europavei
Fylke
Sogn og Fjordane
Politidistrikt
Sogn og Fjordane
Kjøretøy/trafikant
Personbil, Vogntog semitilhenger
Type transport
Godstransport, Privat transport
Skriv ut
Rapporter samme fylke
Rapporter samme kjøretøytype