Veitrafikk

Avgitte rapporter - Pågående undersøkelser 

Innrapportering - Regelverk 

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en uavhengig undersøkelsesmyndighet og undersøker visse typer alvorlige veitrafikkulykker i Norge. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Lov 18. juni 1965 nr 4 om vegtrafikk  (Vegtrafikkloven) kap. VII hjemler undersøkelsene, og denne regulerer både varsling, bevissikring, utvidet forklaringsplikt og taushetsplikt. I tillegg reguleres avgrensning til påtalemyndighetenes arbeid med trafikkulykker, samt krav til offentlighet. Forskrift 30. juni 2005 nr 793 om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv beskriver rammene for undersøkelsene.

SHT har døgnvakttelefon, og forskriftene pålegger politiet og Statens vegvesen å varsle SHT. Varslingen er begrenset til alvorlige ulykker med tunge kjøretøy eller busser, ulykker som skjer i tunnel eller involverer farlig gods.  Varslingsplikten omfatter også andre ulykker i de tilfeller politiet etter en samlet vurdering mener SHT kan ha interesse av å undersøke denne for å bedre sikkerheten.  

Etter å ha mottatt varsel skal SHT straks ta stilling til om det er behov for umiddelbar utrykning.  SHT avgjør selv hvilke ulykker som undersøkes på bakgrunn av egne forundersøkelser og mottatt informasjon. Ved utvelgelsen legges det vekt på ulykkens alvorlighetsgrad, om denne inngår i en serie ulykker eller uhell, og om det er forhold som gjennom en undersøkelse kan forventes frambringe kunnskap til trafikksikkerhetsarbeidet. Undersøkelsene retter seg mot både operativt, organisatorisk og lovregulerende nivå.

Havarikommisjonen avgjør selv avgrensning, omfang og ressursbruk i undersøkelsene og prioriteringene gjøres ut fra forventet lærings- og sikkerhetsgevinst.  Undersøkelsene dokumenteres gjennom en offentlig rapport og skal inneholde beskrivelse av hendelsesforløp og årsaksfaktorer samt eventuelle sikkerhetstilrådinger.

Rapport om undersøkelsen oversendes Samferdselsdepartementet og publiseres offentlig. Det er et mål at rapporten publiseres innen 12 måneder etter ulykken. Eventuelle sikkerhetstilrådinger som avgis gjennom undersøkelsen følges opp av Samferdselsdepartementet. 

Bruk av kunnskap fra Statens havarikommisjon for transport - rapport fra Transportøkonomisk institutt 2010

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50