Sjøfart

Avgitte rapporter Pågående undersøkelser 

Innrapportering - Regelverk 

Sjøfartsavdelingen ved SHT ble operative fra 1. juli 2008. Som for ulykker innen de andre transportformene har undersøkelser av sjøulykker som formål å kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar.  

I henhold til lovverket skal kommisjonen undersøke alle sjøulykker med norske passasjerskip, samt sjøulykker med andre norske skip, herunder fiskefartøy, der mannskap, skipsfører eller noen annen som følger med skipet har eller antas å ha mistet livet. Videre kan kommisjonen undersøke ulykker med utenlandske skip som forulykker innenfor Norges territorialfarvann, samt ulykker med utenlandske skip som forulykker i andre farvann når flaggstaten samtykker eller det i henhold til folkeretten kan utøves norsk jurisdiksjon. Havarikommisjonen kan også undersøke andre ulykker, herunder ulykker med fritidsfartøy, dersom klarlegging av årsaksforholdene kan bidra til øket sikkerhet til sjøs.

Tidligere ordning med sjøforklaringer erstattes av dette nye lovverket.  Den strafferettslige vurderingen av ulykker og hendelser vil bli ivaretatt av politiet.

Ordningen med "Den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten" ble opphevet fra 1.juli 2008.

Tilbake til toppen