Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

Målsettingen er at kartleggingen skal gi myndigheter og andre organisasjoner et bedre grunnlag om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Dette har vært etterspurt blant myndighetsaktører og andre organisasjoner. I tillegg vil det gi SHT et godt underlag for å vurdere hvilke type enkeltulykker som senere bør gjennomgå grundigere undersøkelser for å identifisere bakenforliggende sikkerhetsfaktorer.

Resultatene fra kartleggingen vil bli publisert og offentlig tilgjengelig på SHT’s nettsider. Rapporten planlegges publisert i mars 2019.

Kartleggingen vil bestå av to hovedoppgaver. Den første vil være å innhente relevant og tilgjengelig faktainformasjon om alle fritidsbåtulykker i 2018 der noen har omkommet eller er savnet. Kartleggingen vil bygge på informasjon fra hovedredningssentralene, politi, redningsmannskaper o.l., men uten at SHT selv foretar utrykninger til ulykkessted eller intervju med berørte parter og vitner. Den andre oppgaven vil være å innhente opplysninger fra myndighetsaktører og andre organisasjoner som i dag besitter data om fritidsbåtulykker, også der det ikke er omkomne eller savnede. Til sammen kan dette bidra til å etablere et helhetlig faktagrunnlag om ulykker med fritidsbåter.

Kartleggingen vil være geografisk avgrenset til norsk territorialfarvann langs det norske fastlandet, samt innsjø, elv o.l. I tillegg kommer territorialfarvannet rundt Svalbard. Kartleggingen vil omhandle ulykker med fritidsbåter mens de var underveis, lå til ankers eller da båten var fortøyd og personen var på vei om bord eller i land fra båten. En fritidsbåt vil være definert som enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann og som benyttes utenfor næringsvirksomhet. Fritidsbåter i konkurranseaktivitet, seilbrett, kite, surfebrett, badeleker o.l., badeulykker og ulykker hvor noen bader fra båten vil ikke være del av kartleggingen.

Ved en eventuell større ulykke med fritidsbåt med tre eller flere omkomne eller andre svært alvorlige omstendigheter vil SHT vurdere å utvide arbeidet gjennom å foreta utrykninger til ulykkessted og intervju med berørte parter og vitner.

Foreløpig har SHT påbegynt innhenting av opplysninger fra følgende svært alvorlige hendelser. Basert på innhenting av informasjon vil det vurderes om hendelsen vil være del av kartleggingsarbeidet med fritidsbåtulykker der noen har omkommet eller er savnet (og antatt omkommet):

Antatt sted og dato

Beskrivelse av den svært alvorlig hendelsen

Fredrikstad 1.1.2018

En person ble meldt savnet. Han ble sist observert i Nabbetorp båthavn.

Sotra 10.2.2018

En person ble meldt savnet. Søk og redningsaksjon ble iverksatt. Fritidsbåten ble funnet den 14.2.2018. Senere samme dag ble personen funnet omkommet i sjøen.

Stanghelle Vaksdal 22.3.2018

En person ble hentet opp av sjøen ved en flytebrygge på Stanghelle i Vaksdal i Hordaland den 22 mars 2018. Personen hadde omkommet.

Totland Vågsøy 23.4.2018

En båt ble observert  med kjølen opp. Søk og redningsoperasjon ble iverksatt. Persone ble funnet i sjøen. Han ble senere erklært omkommet.

Sist oppdatert: 24.04.2018

Sted
Norsk territorialfarvann langs fastlandet, elver, innsjøer mm. samt Svalbard
Hendelsesdato
01.01.2018
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Fartøyets navn
Fritidsbåter i Norge
Skriv ut
Rapporter samme ulykkeskategori