Undersøkelse av forlis i Edøyfjorden

Beskrivelse

Arbeidsbåten Frøy Viking forliste i Edøyfjorden fredag 26. august 2016. Begge besetningsmedlemmene kom seg fra borde og ble senere tatt om bord i et annet fartøy som kom til ulykkestedet.

Under seilas fra Hemne til Tingvoll tok arbeidsbåten Frøy Viking plutselig inn vann og sank. Hendelsesforløpet var svært raskt, men besetningen på to rakk å sende nødmelding og å iføre seg overlevelsesdrakter før de forlot fartøyet. Etter relativt kort tid ble begge to tatt om bord i et annet fartøy som ankom ulykkesstedet.

 Frøy Viking

Frøy Viking. Foto: Frøy Akvaservice AS

Status for undersøkelsen

Etter at det 19. september ble gjennomført en ROV inspeksjon av fartøyet ved forlisstedet, ble Frøy Viking hevet 14. oktober. Senere har Havarikommisjonen gjennomført to tekniske inspeksjoner om bord.

Inspeksjonene avdekket blant annet at tre platefelt i fartøyets «våtdekk» (taket i tunellen mellom skrogene) var trykket inn, se bilde nedenfor. Nærmere undersøkelser viste at rommet mellom våtdekket og dekket i de skadede områdene var vanntett adskilt fra skrogene, slik at skadene i våtdekket ikke kan ha medført fylling av skrogene.

Selv om skadene ikke kan ha forårsaket forliset har SHT søkt å forklare hvordan skadene har oppstått. Sintef Ocean AS ble engasjert for å bistå SHT i dette arbeidet.

FV bilde 2FV bilde 2

De tre skadde platefeltene (merket rødt) var lokalisert som det fremgår av figuren. Kilde Ørnli AS/SHT


Under seilasen vest-sydvestover i Trondheimsleia opplevde besetningen på Frøy Viking at vinden snudde raskt fra nordøst og tok seg kraftig opp fra sørvest. De hadde etter hvert vind og sjø rett i baugen og opplevde det de omtalte som «en del sjøslag».

Skader i våtdekket på en katamaran kan oppstå på grunn av bølgeslag (slamming), ved bølgenes sammenstøt med våtdekket. For en katamaran med hastighet forover vil de høyeste slammingtrykkene oppstå i forskipet, og trykknivåene vil normalt avta med avstanden fra baugen. Det er ikke usannsynlig at Frøy Viking kan få slammingtrykk som ville gi skader i våtdekket. Sannsynligvis ville imidlertid disse trykkene ha opptrådt langt framme på våtdekket, og ikke der de aktuelle skadene ble påvist.

Frøy Viking sank på 50 meters dybde. Det hydrostatiske trykket på dette vanndypet er ca. 500 kPa. Når et fartøy fylles med vann og synker vil mange konstruksjonselementer bli utsatt for det hydrostatiske trykket på begge sider, og disse vil normalt ikke få strukturelle skader. Dersom det er rom/seksjoner som ikke fylles med vann, eller der vannfyllingen ikke skjer før fartøyet nærmer seg bunnen, vil de tilstøtende platefelt bli utsatt for et ensidig hydrostatisk trykk.

De tekniske undersøkelsene av Frøy Viking viste at seksjonene bak de skadde platefeltene var tette. Et ensidig trykk på 500 kPa på de aktuelle platefeltene kan med overveiende sannsynlighet ha ført til skader som er forenelige med skadene som ble observert. Under en gradvis økning av trykket, mens fartøyet sank mot havbunnen, vil det ha bygget seg opp store membranspenninger i platene. Når bruddet først inntraff kan det ha skjedd hurtig, og det store vanntrykket kan ha presset platene inn med stor hastighet, slik at store deformasjoner har inntruffet.

Basert på undersøkelse av skadene i våtdekket på katamaranen Frøy Viking, samt betraktninger omkring trykk og bruddlast, mener Havarikommisjonen at skadene mest sannsynlig har oppstått som en følge av hydrostatisk trykk i det fartøyet sank til 50 meters dyp.

SHT arbeider videre med vurderinger knyttet til mulig vannfylling gjennom åpninger over hoveddekk.

Sist oppdatert: 23.01.2017

Sted
Edøyfjorden
Hendelsesdato
26.08.2016
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Frøy Viking
Type fartøy
9 - Diverse
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori