Rapport om sjøulykke syd av Mandal - arbeidsulykke om bord i kystsnurperen Artus, LLGS, 5. desember 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under fiske onsdag 5. desember 2012 omkom en fra besetningen om bord på ringnotsnurperen Artus. Ulykken skjedde under arbeid med oppstramming av flåsnurpen. Den forulykkede ble klemt fast på nokken på styrbord ankervinsj under flere lag med 32 mm nylontrosse. For å kunne bruke nokken var vinsjarrangementet utformet slik at det skulle være to mann - en for å håndtere manøverspaken og en for å håndtere trossen på nokken. Om bord i fiskefartøyet var det etablert en praksis der kun en mann gjorde dette. Dette var etter SHTs oppfatning en usikker arbeidspraksis.

Arbeidsulykker knyttet til fangst- og redskapshåndtering i den havgående fiskeflåten inntreffer jevnlig. SHT mener at ulykken om bord på Artus ikke var et enestående tilfelle, men heller en av mange arbeidsulykker knyttet til redskapshåndtering i denne delen av flåten, og har valgt å se denne ulykken i lys av dette.

SHTs undersøkelse fremhever to områder som bør forbedres for å styrke mannskapets sikkerhet under fiske- og fangstoperasjoner om bord i fiskefartøy.

Det første området gjelder sikkerhetsstyring i operasjonsfasen. Undersøkelsen har vist at rederiets sikkerhetsstyring knyttet til driften om bord i ringnotsnurperen i forkant av ulykken var mangelfull. SHT har observert tilsvarende i tidligere undersøkelser. Når fartøyet settes i drift må risikoen som ikke er ivaretatt gjennom design og byggefasen ivaretas av rederi og besetning. Her er rederiets evne til å kartlegge farer, gjennomføre risikovurderinger og implementere tiltak en svært viktig barriere mot ulykker knyttet til fangst- og produksjonsprosessen. Det er også vesentlig å etablere en systematisk tilnærming for identifisere og endre på usikker arbeidspraksis.

Det andre området gjelder svakheter under design og bygging av fiskefartøy. Dagens regelverk stiller få og vage krav som ivaretar fiskernes sikkerhet ved bruk av fiske- og fangstredskap. Regelverket stiller ikke krav om at det skal gjennomføres risikovurderinger knyttet til operasjon av fartøyet allerede i designfasen. Dette kan føre til at effektive sikkerhetsbarrierer ikke bygges inn, og at mannskapets sikkerhet i for stor grad blir avhengig av organisatoriske forhold knyttet til operasjon av skipet. Både bygge- og arbeidssikkerhetsregelverket bør bidra mer enn i dag i forhold til å ivareta også operasjonell sikkerhet. En viktig læring fra denne ulykken er at rederiets sikkerhetsarbeid må påbegynnes allerede i designfasen. Rederiet må ta en aktiv rolle og involvere brukerne, bruke kompetent HMS-personell til å gå kritisk gjennom løsningene og på den måten gjøre arbeidsforholdene sikrere for fiskerne som skal operere fartøyet.

Det rettes ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne ulykken. Rederiet har gjennomført en rekke tiltak direkte knyttet til å hindre en tilsvarende ulykke. I tillegg har SHT i flere tidligere undersøkelser rettet sikkerhetstilrådinger til myndighetene knyttet til manglende krav om risikovurderinger i designfasen, svakheter i gjeldende regelverk knyttet til operasjonell sikkerhet og rederiers manglende evne til å avdekke farer og iverksette tiltak.

Sted
Syd av Mandal
Hendelsesdato
05.12.2012
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk økonomisk sone
IMO-nummer
9565429
Fartøyets navn
Artus
Type hendelse
Dødsulykke, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori