Rapport om sjøulykke MV Full City grunnstøting ved Såstein 31. juli 2009

Last ned rapport

Beskrivelse

Det Panamaregistrerte lasteskipet Full City fikk i oppdrag å transportere kunstgjødsel fra Herøya i Porsgrunn til Guatemala den 23. juli 2009. Skipet lå da til kai i Newport, England. Den lokale norske agenten henviste skipet om å ankre opp i Såstein ankringsområde allerede en uke før ankomst til norsk farvann, i påvente av klarering for kai ved Herøya. Agenten fastholdt Såstein som ankringssted, selv om værmeldingene etter hvert tilsa at området ville eksponeres for sterk vind og store bølger.

Før skipets ankomst til norsk farvann ble det opprettet kontakt mellom skipet og norske myndigheter (Brevik VTS) i henhold til internasjonale retningslinjer som gjelder for tillatelse til innseiling til en trafikksentrals virkeområde. Brevik VTS tydeliggjorde ikke overfor skipet at det oppgitte ankringsstedet lå på utsiden av virkeområdet til trafikksentralen.

Like før midnatt den 30. juli 2009 mistet Full City ankerfestet og begynte å dregge som følge av påvirkning fra sterk vind fra sørvest og store bølger. Dreggekursen mot nordøst og kort avstand fra land ga små muligheter for gjenvinning av kontroll når skipet først begynte å dregge. Skipet grunnstøtte ved Såstein etter å ha dregget i 35 minutter.

SHT mener at ulike rolleforventninger bidro til kapteinens beslutning om å la fartøyet ligge til ankers i sterk vind ved Såstein. Føringene fra agenten og Brevik VTS ga forventninger hos kapteinen om at skipet skulle ligge til ankers. Dette var ikke i samsvar med forventningene agenten og trafikksentralen hadde om at kapteinen måtte foreta selvstendige vurderinger.

Havarikommisjonen vurderer at områdene med størst mulighet for å forebygge lignende hendelser i norsk farvann og som ivaretar norske interesser om å verne miljøet, ligger i organisering og utøvelse av myndighetenes sjøtrafikktjeneste. Dersom denne tjenesten gis en mer aktiv rolle, mener SHT at dette kan veilede både agent og skip til å gjøre beslutninger som ivaretar sikkerheten på en bedre måte.

Kystverket har påbegynt og iverksatt tiltak på dette området. Dette gjør at SHT ikke fremmer sikkerhetstilrådinger etter denne undersøkelsen.

Sted
Langesund/Såstein
Hendelsesdato
31.07.2009
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9073672
Fartøyets navn
Full City
Type hendelse
Grunnstøting, Forurensing/miljøskade
Type fartøy
3 - Bulkskip
Register
Annet flagg
image
Rapport om sjøulykke MV Full City grunnstøting ved Såstein 31. juli 2009 Last ned rapport
Tilbake til toppen