Rapport om sjøulykke, brann om bord i hurtigbåten Sea Respons LICC, Sørfjorden, Hordaland 15. mars 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Hurtigbåten Sea Respons LICC fikk brann om bord underveis fra Damsgård brygge i Bergen til Haus på Osterøya den 15. mars 2012. Fartøyet var ikke i ordinær trafikk, men skulle returnere med kun fører om bord til sin vanlige kai etter å ha operert en rute i Øygarden i perioden 5. til 14.mars 2012.

Føreren måtte forlate Sea Respons ved Breistein i Sørfjorden om kvelden den 15.mars som følge av brannen som utviklet seg meget raskt. Fartøyet ble senere avskrevet som et totalhavari av sitt forsikringsselskap.

SHT iverksatte en undersøkelse som også kom til å inkludere en annen hurtigbåt (ambulansebåten Ambu LMIJ). Denne opplevde en brann i instrumentpanelet mens den lå ubemannet ved kai natten mellom den 15. og 16. november 2012.

Den endelige rapporten fremmer tre sikkerhetstilrådninger som fokuserer på behovet for ytterligere tilsyn av elektriske anlegg, styrket brannslukningskapasitet og forbedret røykdeteksjon om bord.

SHTs første sikkerhetstilrådningen tilrår Sjøfartsdirektoratet gjennom tilsyn å følge opp rederiene, slik at disse utfører en risikovurdering som sikrer god og hurtig adkomst til lukkede bropulter for vedlikehold, regelmessig inspeksjon og muligheten for effektiv brannslukking. Tilsynet bør i første rekke rettes mot de rederier som opererer hurtigbåter under 24 meter

Den andre sikkerhetstilrådningen fremmes til Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med at hurtigbåter under 50 brt oppfattes å ikke være pålagt å føre et egnet sett brannmannsutstyr om bord. Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å fremme krav eller endre praksis slik at brannmannsutstyr av egnet type føres på hurtigbåter under 50 brt.

Den tredje sikkerhetstilrådningen fremmes til Sjøfartsdirektoratet for at branndetektor og installasjon av et manuelt/automatisk utløsbart slukkeanlegg i bropulter, innføres i første rekke om bord på hurtigbåter under 24 meter.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2013/14T

Brannen om bord i Sea Respons endte opp med et totalt utbrent fartøy. Brannen om bord i Ambu førte til at fartøyets instrumentering og styrhus ble ødelagt. Adkomst og effektiv bekjempelse med riktig slukkemedium er avgjørende for å stanse enhver brann i en tidlig fase. En godt utført risikovurdering vil øke sannsynligheten for at faremomenter avdekkes og at mannskapet er bedre rustet til takle uønskede hendelser. For brannen om bord på Sea Respons viste det seg at bruk av et pulverapparat var utilstrekkelig da ventilasjonsluke som var eneste direkte adkomstvei til innsiden av bropulten var festet med skruer. Havarikommisjonen er ikke kjent med hvorvidt begrenset adkomst til elektriske installasjoner i bropult er tilfelle for andre hurtigbåter, men det kan ikke utelukkes.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet gjennom tilsyn å følge opp i første rekke de rederier som opererer hurtigbåter under 24 meter, slik at disse utfører en risikovurdering som sikrer god og hurtig adkomst til lukkede bropulter for vedlikehold, regelmessig inspeksjon og muligheten for effektiv brannslukking.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2013/15T

Brannen om bord på Sea Respons utviklet store mengder giftig røyk som førte til at føreren måtte rømme fartøyet etter kort tid. For mindre hurtigbåter med lav bemanning kan egnet brannmannsutstyr bli avgjørende for å kunne bekjempe en brann om bord, i tillegg til å kunne bistå passasjerene ved evakuering i en røkfylt atmosfære. Sea Respons hadde ikke brannmannsutstyr om bord. Havarikommisjonen oppfatter at Sjøfartsdirektoratet heller ikke pålegger passasjerfartøy under 50 brt å føre brannmannsutstyr.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å fremme krav eller endre praksis slik at brannmannsutstyr av egnet type føres på hurtigbåter under 50 brt.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2013/16T

Hverken Sea Respons eller Ambu hadde installert detektor eller brannslukkningsanlegg i bropulten. Regelverket for hurtigbåter under 24 meter krever heller ikke per i dag dette. Undersøkelsen understreker at deteksjon og effektiv slukking, enten et fartøy er i fart eller ligger ubemannet ved kai, kan være avgjørende for å sikre liv og verdier.

Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å fremme krav til branndetektor og installasjon av et manuelt/automatisk utløsbart slukkeanlegg i bropulter, i første rekke på hurtigbåter under 24 meter.

Sted
Sørfjorden ved Osterøya, Hordaland
Hendelsesdato
15.03.2012
Ulykkeskategori
Øvrig ulykke
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Sea Respons
Type hendelse
Brann/eksplosjon
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori