Rapport om undersøkelse av sjøulykke med hurtigbåten Helgeland - IMO nr. 9177076 kollisjon med sjømerke ved Lovund 13. desember 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Hurtigbåten Helgeland kolliderte med et fast sjømerke om kvelden søndag 13. desember 2009 ved øya Lovund på Helgelandskysten. Underveis fra Sleneset til Lovund med 16 passasjerer og 5 besetningsmedlemmer om bord tok Helgeland igjen et av rederiets andre fartøy, bilfergen Lurøy. Helgeland holdt en hastighet på ca. 30 knop og kollisjonen med sjømerket skjedde ved passering av bilfergen. Brobesetningen på Helgeland besto av skipsfører, overstyrmann og maskinsjef.

Fartøyets baug ble betydelig skadet/inntrykt ca 1,5 m til styrbord for senterlinjen og det oppsto også skader med flere hull på innsiden av styrbord skrog i tunellen ca. 1 meter over vannlinjen. Hendelsen førte ikke til skade på mennesker, forurensning av ytre miljø eller vanninntrengning i fartøyet. Helgeland var i september 2009 også involvert i en grunnstøting i samme området.

PC160001

Figur: Skrogskade i baug og i tunnelen.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) besluttet å gjennomføre en sikkerhetsundersøkelse av ulykken. I tråd med mandatet har SHT gjennom sikkerhetsundersøkelsen søkt å klarlegge hendelsesforløpet og avdekke bakenforliggende årsaksfaktorer som førte til ulykken med tanke på å gi mulige sikkerhetstilrådninger som kan bidra til å bedre sjøsikkerheten. Havarikommisjonens undersøkelse er begrenset til de forhold som ledet til at fartøyet kolliderte med sjømerket.

Havarikommisjonen har avdekket sikkerhetsproblemer knyttet til rederiets tilrettelegging for å sikre tilstrekkelig planlegging av gjennomføring og kontroll av seilas, samt tilrettelegging for å sikre nødvendig kommunikasjon og samspill internt i broteamet. Det rettes i denne forbindelse to sikkerhetstilrådinger til rederiet.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/33T

Styringssystemet omfattet ikke behovet for, og en beskrivelse av, nødvendig kommunikasjon og samspill mellom skipsfører og styrmann relatert til sikker navigering av fartøyet. Dette førte til at kommunikasjonen og samspillet mellom den som førte fartøyet og den som kontrollerte seilasen var mangelfull. Det begrenset kontrollørens mulighet til å bistå i navigeringen og kontrollere seilasen.

Havarikommisjonen tilrår rederiet å vurdere behovet for utarbeidelse av en beskrivelse som omfatter nødvendig kommunikasjon og samspill mellom skipsfører og styrmann relatert til sikker navigering av fartøyet. Beskrivelsen må legge til rette for at nødvendig kommunikasjon og samspill reflekteres i trening og gjennomføring av seilasen. Arbeidet bør gjennomføres i samarbeid med besetningene og beskrivelsen implementeres i styringssystemet.

 

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/32T

Rederiets styringssystem sikret ikke tilstrekkelig planlegging med nøyaktig og detaljert beskrivelse av hvordan seilasen skulle gjennomføres og heller ikke tilsvarende beskrivelse av hvordan kontroll skulle gjennomføres. Dette medførte at en feilhandling fra den som navigerte fartøyet ikke ble fanget opp av den som skulle kontrollere seilasen. Feilhandlingen fikk dermed utvikle seg til en uønsket hendelse.

Havarikommisjonen tilrår rederiet, i samarbeid med besetningene om bord, å utarbeide detaljerte beskrivelser av både hvordan seilasen skal gjennomføres og hvordan den skal kontrolleres. Rederiet bør vurdere å gjennomføre tilsvarende beskrivelser for de andre rutene de trafikkerer.

 

Sted
Ved Lovund på Helgelandskysten
Hendelsesdato
13.12.2009
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9177076
Fartøyets navn
MS Helgeland
Type hendelse
Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori