Rapport om sjøulykke - Frøy Viking LG6332 forlist i Edøyfjorden 26. august 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Arbeidsbåten Frøy Viking, LG6332 forliste i Edøyfjorden fredag 26. august 2016. Begge besetningsmedlemmene kom seg fra borde og ble senere tatt om bord i et annet fartøy som kom til ulykkestedet.

Under seilas fra Hemnefjorden til Kristiansund forverret værforholdene seg og besetningen på Frøy Viking opplevde «en del sjøslag». I den siste perioden før forliset slo bølgene over baugen. Ved et tidspunkt oppdaget besetningen at fartøyet hadde fått slagside og at det var vann på dekk på styrbord side. Frøy Viking kantret kort tid etter dette.

Havarikommisjonen mener at skansekledningen rundt fordekket hadde for lite lenseportareal, noe som førte til at fordekket ikke ble drenert tilstrekkelig raskt. Vannet som samlet seg på fordekket trengte ned i forpiggen gjennom en utett dekksluke på styrbord side forut. Den mangelfulle tettheten var forårsaket dels av lukas tekniske utførelse og dels av mangel på vedlikehold. Manglende tetthet i skottene mellom maskinrom og forpigg ga vannet anledning til å spre seg i fartøyet og gav økende slagside. Den økte slagsiden førte også til at aktre dekksluke som var av tilsvarende standard som forre dekksluke, etter hvert ble eksponert for sjø på dekk. Økt slagside førte også til at ventilasjonsåpningene til maskinrommet ble neddykket. Disse åpningene var for lave og manglet lukningsmidler. Dette bidro også til at maskinrommet ble raskere vannfylt og at ulykken utviklet seg til et totalforlis.

Det var ikke etablert myndighetskrav relatert til bygging og utrustning av arbeidsbåter med største lengde under 15 meter da Frøy Viking ble bygget i 2011, men Sjøfartsdirektoratet fastsatte 19. desember 2014 ny forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. For nye fartøy medfører i stor grad innføring av denne forskriften at de sikkerhetsproblemene som var fremtredende og førte til forliset av Frøy Viking ivaretas. For eksisterende fartøy som er bygget i henhold til Nordisk Båtstandard (NBS) er også mange av de byggetekniske kravene i den nye forskriften ivaretatt.

At store deler av forskriften ikke ble gjort gjeldende for eksisterende fartøy innebærer at sikkerheten for mindre lasteskip bygget før forskriften ble fastsatt ikke økes tilsvarende som for nye fartøy. Dette gjelder spesielt om de eksisterende fartøyene heller ikke tilfredsstiller NBS. Det er også usikkert hvor mange eller hvilke eksisterende fartøyer dette gjelder.

Med bakgrunn i undersøkelsen retter SHT en sikkerhetstilråding til Sjøfartsdirektoratet om at de i samarbeid med næringen identifiserer og implementerer nødvendige tiltak for å øke sikkerheten for eksisterende mindre lasteskip på områder hvor forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip ikke er gitt tilbakevirkende kraft.

Rederiet som opererte Frøy Viking har i etterkant av ulykken gjennomført operasjonelle tiltak, herunder interne samlinger med tema «Sikker seilas» og oppgradering av sikkerhetsstyringssystemet. Med ett unntak har samtlige av rederiets fartøyer under 15 meter vært underlagt kontroll av godkjent foretak som blant annet har til hensikt å påse at fartøyet er tilfredsstillende vedlikeholdt. I denne forbindelse vil blant annet lukepakninger bli kontrollert.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2017/06T

Frøy Viking ble fylt med vann og forliste 26. august 2016 som følge av mangler ved fartøyets; evne til å drenere vann fra dekk, værtette integritet, vanntette inndeling og evne til å lense ut vann fra skrog. Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip setter minimumskrav for nye fartøy på disse sikkerhetsmessig viktige områdene, men kravene er ikke gitt anvendelse for eksisterende fartøy.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med næringen å identifisere og implementere nødvendige tiltak for å øke sikkerheten for eksisterende mindre lasteskip på områder hvor forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip ikke er gitt tilbakevirkende kraft.

Sted
Edøyfjorden
Hendelsesdato
26.08.2016
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Frøy Viking
Type hendelse
Kantring
Type fartøy
9 - Diverse
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori