Rapport om sjøulykke - Viking 7, LG8351, kantret nordvest av Mehamn 6. juli 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med at utleiefartøyet Viking 7 tok inn vann og kantret med fem turistfiskere og en guide om bord. Kantringen førte til at alle som var om bord havnet i sjøen. En av turistfiskerne omkom som følge av påkjenningene han ble utsatt for og en annen ble sendt til sykehus med forstyrrelser i hjerterytmen som følge av hypotermi. De øvrige turistfiskerne, samt guiden, kom fysisk uskadet fra ulykken.

Sikkerhetsundersøkelsen konkluderer med at ulykken sannsynligvis ble utløst ved at vann trengte inn gjennom to dreneringsåpninger i fartøyets akterspeil, via dreneringskanaler forover i fartøyet og videre ned gjennom en utett luke i dørken, og fylte uskummede volumer mellom ytre skrog og innerliner. Vannfyllingen førte til at fartøyet mistet oppdrift og stabilitet.

Fartøyet som var av typen Dolmøy 230 Fisker hadde blitt markedsført og omsatt som fritidsfartøy, og bruken av fartøyet tilsa at fartøyet skulle tilfredsstille regelverket for konstruksjon av fritidsfartøy.

Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket at dreneringsåpningene i fartøyets akterspeil ikke tilfredsstilte kravene til minimum fribord for fyllingsåpninger i ISO standarden som underbygget forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv.

Undersøkelsen har videre avdekket at arrangementet for å detektere og fjerne vann som eventuelt trengte inn i fartøyet ikke fungerte etter intensjonen, til tross for at arrangementet var i henhold til kravene i ISO standarden. Verken guiden eller turistfiskerne oppdaget vanninntrengingen før det var for sent.

I forbindelse med vurderingen av fartøyets stabilitet har SHT også avdekket at fartøyets evne til å motstå krengende momenter i intakt tilstand ikke ville ha tilfredsstilt kravene i ISO standarden. Til tross for at dette ikke kan relateres direkte til hendelsesforløpet, mener Havarikommisjonen problemstillingen har stor sikkerhetsmessig betydning.

Tilsynsmyndigheten hadde forut for ulykken ikke ført tilsyn med fartøyet eller produsenten. ISO standardene er kompliserte og lite brukervennlige, og SHT mener at et mer aktivt tilsyn kunne ha fungert som den ekstra barrieren som kunne ha sikret etterlevelse av standardene.

Havarikommisjonen fremmer i denne rapporten fire sikkerhetstilrådinger.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/06T

Ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 ble utløst ved at det oppsto vanninntrenging gjennom dreneringsåpningene slik at rommet mellom ytre skrog og innerliner ble fylt via dreneringskanaler og en utett flushluke i dørken. Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket at dreneringsåpningene i akterspeilet ikke tilfredsstilte kravene i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m» med hensyn til minimum fribord for fyllingsåpninger.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å sikre at fartøy av typen Dolmøy 230 Fisker tilfredsstiller kravene i ISO 12217-1:2013 med hensyn til fribord for fyllingsåpninger, alternativt iverksette tiltak som sikrer at kriteriene for å fravike disse kravene er til stede.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/07T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at arrangementet for deteksjon og fjerning av vann ikke fungerte etter intensjonen til tross for at arrangementet tilfredsstilte kravene i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m». Konsekvensen av dette var at verken guiden eller turistfiskerne oppdaget vanninntrengingen før det var for sent.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å forbedre arrangementet for å detektere og fjerne vann fra rommet under innerliner for fartøy av typen Dolmøy 230 Fisker, alternativt iverksette tiltak for å redusere risikoen for, eller konsekvensen av, en eventuell vanninntrenging.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/08T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at fartøyets evne til å motstå krengende momenter i intakt tilstand ikke ville ha tilfredsstilt minimumskravet i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m». Konsekvensen av dette var at fartøyet ville ha kantret dersom fartøyet var lastet i samsvar med produsentens anbefalte begrensninger og alle personene om bord forflyttet seg ut i fartøyets ene side.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å forbedre fartøyets stabilitet i intakt tilstand, alternativt redusere maksimalt antall personer.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/09T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at tilsynsmyndigheten forut for ulykken ikke hadde ikke krevet fremlagt dokumentasjon for fartøytypen Dolmøy 230 Fisker. ISO standardene som underbygget forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv. og som i dag underbygger forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv., er kompliserte og lite brukervennlige, og SHT mener at et mer aktivt tilsyn kunne ha fungert som den ekstra barrieren som kunne ha sikret etterlevelse av forskriften.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å gi tilsynet med produksjon og omsetning av fritidsbåter høyere prioritet.

Sted
Nordvest for Mehamn
Hendelsesdato
06.07.2014
Ulykkeskategori
Kantring
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Viking 7
Type hendelse
Dødsulykke, Kantring, Stabilitetssvikt
Type fartøy
9 - Diverse
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori