Rapport om sjøulykke - M/S Østbanken, forlis i Østhavet utenfor Båtsfjord 9. januar 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Linebåten «Østbanken», LHWI, F 47 TN forliste ca. 60 nautiske mil nord av Berlevåg kl. 03.30 fredag 9. januar 2015.

Forliset skjedde under dramatiske omstendigheter og i dårlig vær. Fartøyet sendte ut nødmelding og de fem om bord kom seg over i en av fartøyets redningsflåter. De ble berget opp av et redningshelikopter noe over to timer etter forliset.

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken viser at en rekke faktorer medvirket til forliset. De to avgjørende forholdene var at fartøyet hadde slagside til styrbord over en lengre periode med åpen drageluke og derfor fikk mye vann inn på dekk. Samtidig var fartøyets lasteromsluke åpen slik at vannet på dekk kunne trenge ned i lasterommet.

Undersøkelsen har avdekket følgende læringspunkter for fiskere generelt og brukere av tilsvarende fartøystype spesielt, samt to forbedringsområder for myndighetene:

SHT vil påpeke viktigheten av at de ansvarlige på tilsvarende fartøyer forsikrer seg om at drageluken kan stenges raskt under alle forhold, samt at fartøyets værtette integritet, til enhver tid, ivaretas på best mulig måte. SHT mener også at det er rom for forbedringer i myndighetens rolle i å ivareta at fartøy med åpne shelterdekk er rigget slik at drageluken kan stenges tilstrekkelig raskt under alle forhold. Det rettes en sikkerhetstilråding til Sjøfartsdirektoratet vedrørende dette.

Besetningen om bord hadde ikke full oversikt over hvilke begrensninger som gjaldt for fartøyet med tanke på hvor mye last som kunne tas om bord. SHT vil påpeke viktigheten av at de ansvarlige om bord setter seg grundig inn i eget fartøys operasjonelle begrensninger. SHT mener også at det er potensiale for forbedringer i myndighetenes rolle i å sikre at relevant sikkerhetskritisk informasjon ikke går tapt ved eierskifter på fiskefartøy. Det rettes en sikkerhetstilråding til Sjøfartsdirektoratet vedrørende dette.

Besetningen om bord hadde forberedt seg på og gjennomført øvelser for situasjoner hvor man må evakuere fartøyet. Dette bidro trolig til at de handlet rasjonelt i den situasjonen de kom ut for, og dermed reddet livet.

En av besetningsmedlemmene fikk ikke anledning til å hente sin redningsdrakt før de forlot fartøyet. SHT vil derfor påpeke viktigheten av at det gjøres grundige vurderinger om bord i ethvert fartøy om hvor det er mest optimalt å lagre redningsdraktene.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/04T

En av flere faktorer som bidro til forliset av linebåten Østbanken i Barentshavet natt til 9. januar 2015 var at det var mer last om bord enn det fartøyets godkjenninger tillot. Eierne hadde kjøpt og forholdt seg til et fartøy som de trodde hadde bedre lastekapasitet enn det i realiteten hadde. Dette som følge av størrelsen på lasterommet og at dokumentasjon om begrensninger i lastekapasitet var vanskelig tilgjengelig. SHT mener at mekanismene for å sikre overføring av all informasjon som er kritisk for sikker drift mellom fartøyeiere ved eierskifte har potensial for forbedring.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med fiskeriorganisasjonene, å vurdere mekanismer som sikrer at sikkerhetskritisk informasjon ikke går tapt ved eierskifter på fiskefartøy.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/05T

Da linebåten Østbanken forliste i Barentshavet natt til 9. januar 2015 var det kritisk at fartøyet over en lengre periode ikke fikk stengt drageluken. Det er usikkert om Sjøfartsdirektoratet, ved godkjenning av arrangementet på Østbanken, spesifiserte at lukene til enhver tid skal være operative uten klargjøringsarbeid og stilte krav om lukking i løpet av 15 sekunder. Senere tilsyn hadde ikke påpekt svakheter ved arrangementet om bord. SHT er derfor usikker på om Sjøfartsdirektoratets regelverk og tilsyn med åpne shelterdekkere i tilstrekkelig grad ivaretar disse forutsetningene for sikker drift.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å vurdere om dagens regelverk og tilsyn ivaretar at fartøy med åpne shelterdekk er rigget på en slik måte at drageluken kan stenges tilstrekkelig raskt om en kritisk situasjon skulle oppstå.

Sted
Barentshavet
Hendelsesdato
09.01.2015
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk økonomisk sone
Fartøyets navn
Østbanken
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori