Rapport om sjøulykke - taubåt Chankos grunnstøting og forlis nord av Senja 22. april 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

I området nord for Senja mistet taubåten Chanko kontroll over fremdriften om natten 22. april 2014 og drev innover mot land hvor de traff et skjær, tok inn vann og forliste nær land ved Edøy.

T/B Chanko opplevde problemer med fremdriften rett etter midnatt, og kapteinen hadde besluttet å stoppe hovedmotoren.

Fartøyet driftet for vær og vind etter at hovedmotoren ble stoppet. Kapteinen mente at Chanko kunne ha ca. 2 til 2,5 timer sikker drift i sjøen vest av Edøy. Vinden var sterk fra vest tidligere på kvelden og dreide senere nordvest.

Med tidevannet på vei inn Malangen antok kapteinen at strømmen ville sette i en sørlig retning slik at de ville drifte mer mot sør, noe som han antok ville gi dem en lengre distanse å drifte trygt på i forhold til Edøy. Fordi strømmen ikke satte dem tilstrekkelig sørover som forventet, driftet fartøyet i praksis rett mot Edøy hvor de gikk på grunn etter 1,5 time.

Besetningen ble kort tid etterpå berget og tatt om bord på RS Kaptein Skaugen. Ingen var blitt fysisk skadd.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok melding 22. april 2014 fra Hovedredningssentralen i Nord Norge (HRS-N) om forlis av taubåten (T/B) Chanko, nær land ved Edøy.

Mannskapet på fire ble berget av redningsskøyta Kaptein Skaugen (RS). Havarikommisjonen besluttet 22. april å iverksette undersøkelse av ulykken, og gjennomførte 28. april de første intervjuene med rederiledelsen og mannskapet.

Undersøkelsen av havariet viste at rederiet ikke hadde etablert en beredskap for å kunne svare på henvendelser fra fartøyet. Et sikkerhetsstyringssystem etablert i henhold til intensjonene kunne blant annet ivaretatt at landsiden var tilgjengelig hele døgnet. Basert på dette tilrår Havarikommisjonen at rederiet gjennomgår sine interne rutiner og starter arbeidet med å etablere og implementere et sikkerhetsstyringssystem for sin fartøysdrift.

Lukket kommunikasjon på mobiltelefon ble brukt av fartøyet i nesten all kommunikasjon de hadde med Vardø sjøtrafikksentral og med redningsskøyta. VHF-radio ble kun benyttet av fartøyet rett før de grunnstøtte, i kommunikasjon med redningsskøyta og med Bodø radio.

Vardø sjøtrafikksentral ble tidlig gjort oppmerksom på at Chanko hadde maskinstans. Etter avtale med fartøyet formidlet de en beskjed til Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS-N), via Bodø radio, om at fartøyet driftet uten motorkraft, men at det ikke var noen fare. Sett i forhold til kapteinens opplysning om at det ikke var noen fare, oppfattet hverken Vardø sjøtrafikksentral eller HRS-N noe behov for videre oppfølging av fartøyet.

Etter Havarikommisjonens vurdering fulgte både HRS-N og Vardø sjøtrafikksentral sine rutiner gjennom denne ulykken, men mener samtidig det er rom for begge å tydeliggjøre sine rutiner på enkelte områder for å bidra til å forhindre lignende ulykker.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2015/06T

Havarikommisjonens undersøkelse av grunnstøtingen og forliset med slepebåten Chanko har avdekket at rederiet på ulykkestidspunktet ikke hadde etablert prosedyrer for å sikre at landsiden var tilgjengelig for å besvare henvendelser fra fartøyet ved eventuelle nødsituasjoner. Konsekvensen av dette var at kapteinen ikke fikk nødvendig bistand i sin vurdering av situasjonen da Chanko kom i drift.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at rederiet Polar Tugs AS gjennomgår sine interne rutiner og starter arbeidet med å etablere og implementere et sikkerhetsstyringssystem for sin fartøysdrift.

Sted
Edøy, nordøst av Senja
Hendelsesdato
22.04.2014
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
5005457
Fartøyets navn
Chanko
Type hendelse
Forurensing/miljøskade, Grunnstøting
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori