Rapport om sjøulykke, fiskefartøyet Mijanas grunnstøting og forlis 13. april 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fiskefartøyet Mijana hadde deltatt i en leteaksjon utenfor Farsund på kvelden den 13. april 2012. Ulykken skjedde i etterkant av aksjonen da fartøyet grunnstøtte hardt med akterenden med påfølgende vanninntrenging. Akterskipet sank relativt raskt og dette førte til at utgangen fra styrehuset der skipperen oppholdt seg, ble liggende under vann. Fartøyet fløt vertikalt på luft i forskipet en kort periode, men sank uten at skipperen kom seg ut fra styrehuset. Han ble senere funnet omkommet i vraket. To personer ble reddet fra fartøyet før det sank.

Skipperen var svært godt kjent i farvannet og det er uklart hva som førte til at sjarken gikk på grunn. SHTs sikkerhetsundersøkelse har vært rettet mot sjarkens synkeforløp, herunder utførelse av- og krav til vanntett inndeling. I tillegg er generelle krav ved registrering og kontroll av fiskefartøy undersøkt.

Undersøkelsen har avdekket at det aktre lasteromskottet som skilte lasterommet fra tankrommet i hekken, høyst sannsynlig ikke var vanntett. Dette førte til at tilnærmet hele den aktre halvdelen av skroget kunne fylles fra en skade akter. Det kan ikke fastslås at ulykken hadde fått et annet utfall med vanntett skott i akterkant av lasterommet, men uten vanntett skott hadde ikke Mijana mulighet til å holde akterskipet flytende.

Da Mijana, som var bygget i 1982, ble registrert som fiskefartøy for første gang i 2005, var det ikke krav til at det aktre lasteromskottet skulle være vanntett. Dagens generelle regelkrav til vanntett inndeling i Nordisk Båtstandard (NBS) 1990 for yrkesbåter gir etter SHTs mening, ikke uten videre en ideell beskyttelse mot lekkasjer i for- og akterskip. Havarikommisjonen ser derfor behov for at det etableres tilleggskrav på dette området for å øke den generelle sikkerheten og overlevelsesevnen til mannskap og fartøy. Det fremmes en sikkerhetstilråding til Sjøfartsdirektoratet i denne forbindelse.

Undersøkelsen peker videre på at dagens regelverk fører til at fartøyer kan fiskeriregistreres uten krav til teknisk dokumentasjon. I følge en endringsforskrift med høringsfrist 15. februar 2015 til gjeldende forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 m største lengde, foreslås imidlertid at slike fartøyer skal kontrolleres ved godkjente foretak og ha stabilitetsdokumentasjon før de tas i bruk. SHT mener en gjennomføring av endringsforskriften vil innebære et positivt bidrag for sikkerheten.

Konklusjonen av undersøkelsen er avslutningsvis at fartøy mellom 8 – 10,67 m bygget før 1992 som enten er, eller kan bli fiskeriregistrert, etter SHTs mening ikke kan avkreves teknisk dokumentasjon vedrørende konstruksjonsmessige forhold. Dette innebærer f.eks. at fartøy som har konstruksjonsmessige svakheter, kan fiskeriregistreres uten at disse svakhetene kan kreves rettet opp. SHT anser dette som sikkerhetsmessig uheldig.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2015/05T

Undersøkelsen av ulykken med Mijana har avdekket at grunnstøtingen 13. april 2012 som skadet akterskipet, førte til at praktisk talt halve skroget var tilgjengelig for vannfylling. Dette førte trolig til at fartøyet sank. Det er ikke konkret krav til vanntett inndeling i dagens foreskrevne regelkrav i Nordisk Båtstandard (NBS) 1990, med unntak av passasjerfartøy, for beskyttelse mot lekkasje i for- eller akterskip.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å vurdere å innføre krav til vanntett inndeling for nye,dekkede fiskefartøy med største lengde mindre enn 15 m, slik at fartøyene blir konstruert med en vanntett inndeling som sikrer en tilfredsstillende beskyttelse for lekkasje i for- og akterskip.  

Sted
Utenfor Farsund
Hendelsesdato
13.04.2012
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Mijana
Type hendelse
Dødsulykke, Grunnstøting
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori