Rapport om undersøkelse av M/S Øyfart - JXVX, forlis ved Grytøya i Troms 6. januar 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport har gjennomført en sikkerhetsundersøkelse etter havariet med M/S Øyfart ved Grytøya 6. januar 2009. Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding i rapporten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/19T

Undersøkelsen av forliset med Øyfart har avdekket at rederiet ikke hadde klare regler for nødvendig reservebeholdning av drivstoff. Reglene må ta høyde for mulige feilkilder og ha tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. På grunn av lavt nivå på drivstofftanken kom det sannsynligvis luft inn i drivstoffsystemet. Begge fremdriftsmotorene stoppet. Fartøyet forliste som følge av dette.

Havarikommisjonen tilrår rederier med tilsvarende operasjoner å etablere klare regler for reservebeholdning av drivstoff for å kunne operere sikkert.

 

Sted
Grytøya, Troms
Hendelsesdato
06.01.2009
Ulykkeskategori
Teknisk svikt
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
MS Øyfart
Type hendelse
Forsvunnet/savnet fartøy, Teknisk svikt, styring, navigasjon m.m.
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Skriv ut