Rapport om undersøkelse av arbeidsulykke om bord i Nesebuen - LDUR, Eigersundsbanken 6. januar 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

I forbindelse med garnsetting om bord i fiskefartøyet Nesebuen ble en person alvorlig skadet. Dette skjedde natt til den 6. januar 2009 like før kl. 0215 på Eigersundsbanken. Ulykken inntraff da enden på garnlenka skulle settes. Da dreggen ble sluppet, ble blåsa og merkebøya utilsiktet dratt med umiddelbart. Den lange merkebøya kom i spenn mellom garnbingen og taket. Merkebøya brakk i to og traff dreggmannen med stor kraft i ansiktet og hodet.

Det ble utført førstehjelp om bord og den tilskadekomne ble raskt brakt til sykehus med helikopter. Personen døde åtte dager senere som følge av skadene.

I tråd med mandatet har havarikommisjonen gjennom en sikkerhetsundersøkelse søkt å klarlegge hendelsesforløpet og avdekke sikkerhetsfaktorer med tanke på å gi sikkerhetstilrådninger som kan hindre tilsvarende ulykker i fremtiden. Undersøkelsen har avdekket flere sikkerhetsfaktorer.

Setting av enden til garnlenkene utsatte dreggmannen for stor fare da han stod mellom dreggen og merkebøya.

  

Den måten rederiet har valgt å sette garnene på har vært basert på oppfattelsen av at innkleding av garnrommet har redusert risikoen for ulykker. Men rederiets vurdering av denne løsningen fanget ikke opp faren for at dreggmannen kunne utsettes for skade fra merkebøya ved at han ble stående mellom dreggen og merkebøya.

 

Kravene i de spesielle merkebestemmelsenes for garn- og linebruk, som blant annet stiller krav til høyde, medfører at merkebøyene blir lange og vanskelige å håndtere for fiskerne. Det er flere tusen fiskefartøy som årlig driver med garn- og linefiske i Norge og dermed kan dette berøre mange fiskere.

  

Det var ikke lagt tilstrekkelig til rette for opplæring av arbeidssikkerhet om bord. Dette inkluderer både å sørge for at de som skal gi opplæring har tilstrekkelig kompetanse og at fartøyet er tilstrekkelig bemannet til at de som skal lære opp kan være til stede og gi praktisk opplæring til de uerfarne. Denne problemstillingen kan også gjelde andre fiskebåtredere.

 

Havarikommisjonen retter to sikkerhetstilrådinger til fiskebåtredere og en sikkerhetstilråding til Fiskeridirektoratet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/09T

Rederiet hadde ikke lagt tilstrekkelig til rette for opplæring av arbeidssikkerhet om bord. Dette inkluderer både å sørge for at de som skal gi opplæring har tilstrekkelig med kompetanse og at fartøyet er tilstrekkelig bemannet til at de som skal lære opp kan være til stede og gi praktisk opplæring til de uerfarne. Denne problemstillingen kan også gjelde for andre fiskebåtredere.

Havarikommisjonen tilrår fiskebåtredere å bedre planlegging og gjennomføring av opplæring i arbeidssikkerhet av uerfarne om bord, slik at opplæringen er tilpasset kompetansenivået, fartøyet og oppgavene og at den praktiske opplæringen gis av fiskere med tilstrekkelig erfaring.

 

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/08T

I forbindelse med utsetting av de forskriftspålagte merkebøyene oppstod det en høy risiko for skade på fiskerne. De spesielle merkebestemmelsenes krav til blant annet høyde medfører at merkebøyene blir lange og vanskelige å håndtere for fiskerne. Det er flere tusen fiskefartøy som årlig driver med garn- og linefiske i Norge og dermed kan dette utgjøre en risiko for mange fiskere.

Havarikommisjonen tilrår Fiskeridirektoratet å vurdere alternative løsninger til merking av garn- og lineredskap enn dagens krav til merkebøye, der risikoen for skade på fiskerne fjernes, alternativt reduseres, samtidig som formålet med merkingen opprettholdes.

 

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2010/07T

Den måten rederiet har valgt å sette garnene på har delvis vært basert på oppfattelsen om at innkleding av garnrommet har redusert risikoen for ulykker og delvis om at alternative løsninger ikke er bedre. Men vurdering av løsningen fanget ikke opp faren for at dreggmannen kunne utsettes for skade fra merkebøya ved at han ble stående mellom dreggen og merkebøya. Denne problemstillingen kan også gjelde for andre fiskebåtredere som bruker merkebøyer.

Havarikommisjonen tilrår redere som driver med garn- og linefiske å foreta regelmessige, skriftlige risikovurderinger for å avdekke potensielle farer om bord, og iverksette nødvendige tiltak slik at alle operasjonene utføres innenfor akseptabel risiko.

 

Sted
Eigersundsbanken, 37 n.mil sydvest for Lindesnes
Hendelsesdato
06.01.2009
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk økonomisk sone
Fartøyets navn
Nesebuen
Type hendelse
Dødsulykke, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut