Personvernerklæring for Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en etat under Samferdselsdepartementet med mandat til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfart, veitrafikk, jernbane og sjøfart. Formålet er å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer. SHT kan avgi sikkerhetstilrådninger for å forebygge nye transportulykker, men skal ikke ta stilling til spørsmål om skyld og ansvar.

SHT behandler personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne undersøke ulykker og alvorlige hendelser i transportsektoren (sjø, luft, bane, vei).

SHT skal behandle personopplysningene dine på en sikker måte og i henhold til det gjeldende regelverket på området.

På denne siden kan du lese om hvordan SHT behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som er registrert i våre systemer har.

 • 1. Hvorfor behandler SHT personopplysningene dine?

  SHT henter inn og bruker en mengde informasjon, herunder personopplysninger, for å utføre sin oppgave som undersøkelsesmyndighet.

  Behandlingen av personopplysninger omfatter eksempelvis at vi samler inn, registrerer og lagrer relevante opplysninger. Opplysningene inngår som faktagrunnlag og blir gjenstand for analyse i undersøkelsene som dokumenteres gjennom våre offentlige ulykkesrapporter hvor også Havarikommisjonens vurderinger og konklusjoner fremkommer.

 • 2. Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

  SHT behandler dine personopplysninger etter vegtrafikkloven kap. VII, sjøloven kap. 18, luftfartsloven kap. 12 og jernbaneundersøkelsesloven med tilhørende forskrifter. I tillegg forholder også SHT seg til regelverk som offentlig forvaltning er underlagt, herunder forvaltningsloven, offentleglova og personvernlovgivningen med tilhørende forskrifter.

  Det fremgår av lovhjemlene og forskriftene for de forskjellige transportgrenene hvilke ulykker og hendelser som skal undersøkes, og hvordan dette skal gjennomføres. Havarikommisjonen kan ta relevant materiell i besittelse og har tilgang til relevante data og informasjon i denne forbindelse.

  Personer som har opplysninger i en sak har en forklaringsplikt til SHT. Informasjon som fremkommer gjennom en slik forklaring er beskyttet av SHTs utvidede taushetsplikt, og det er også et lovfestet forbud mot å benytte opplysninger gitt under forklaringsplikt til SHT som bevis i en eventuell straffesak.

  Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger brukes videre i den grad den som har krav på taushet samtykker, dersom opplysningene har statistisk form, eller dersom de er alminnelig tilgjengelig på andre måter.

  Taushetsplikten gjelder ikke dersom tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene bør kunne gis videre eller opplysninger er nødvendige for å forklare årsaken til en ulykke eller hendelse.

 • 3. Hvor henter vi opplysningene fra?

  SHT henter inn nødvendig informasjon fra enhver som har opplysninger om forhold som kan være av betydning for undersøkelsen. Det kan være enkeltpersoner eller organisasjoner, offentlige eller private kilder, (nasjonalt og internasjonalt) osv. Enhver plikter på forlangende, og uten hensyn til taushetsplikt, å gi undersøkelsesmyndigheten slik informasjon.

  I tillegg har SHT rett til å benytte privat grunn og kan kreve å få undersøke og ta i besittelse materiell og infrastruktur, vrakrester, dokumenter og andre ting i den utstrekning den trenger det for å kunne utøve sitt verv. Herunder skal SHT gis tilgang til resultater fra undersøkelser av personer som har vært involvert i ulykken eller hendelsen, og obduksjon av dødsofre. Den kan blant annet påby legeundersøkelse. Om nødvendig kan undersøkelsesmyndigheten kreve hjelp av politiet.

 • 4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

  SHT innhenter og behandler personopplysninger som er nødvendig for å løse SHTs oppgave som er nevnt i punkt 1. Hvilke konkrete personopplysninger SHT behandler er avhengig av hvilken type ulykke/hendelse det er snakk om, hvilken transportgren det gjelder og hvilken rolle man har hatt i ulykken /hendelsen.

  Det kan for eksempel være

  • Identitet (for eksempel navn, fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap, passnummer)
  • Kontaktinformasjon/oppholdssted
  • Helseopplysninger
  • Opplysninger fra obduksjonsrapporter
  • Utdanning/arbeidserfaring
  • Informasjon om søvnvaner for å kartlegge ev. fatigue
  • Informasjon om aktuelle bevegelser
  • Opplysninger fra politidokumenter
  • Egne og andres bilder
  • Lydopptak, videoopptak og notater av samtaler/intervjuer

   

 • 5. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

  SHT samler inn store mengder informasjon for å være sikker på at man har et tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide en offentlig rapport som skal kartlegge hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og hvordan man kan unngå lignende hendelser i fremtiden. Relevant informasjon registreres i vårt saksbehandlingssystemog resten av opplysningene slettes.

  SHT kan bare bruke opplysningene dine til de oppgavene vi har hentet de inn for.

 • 6. Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Ansatte hos SHT og andre som SHT ev. leier inn i den enkelte sak, innhenter og behandler personopplysninger. De registreres i vårt saksbehandlingssystem eller lagres trygt på SHTs server. De ansatte skal kun behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for arbeidsoppgavene deres. Der havarikommisjoner i andre land har interesse i saken og involveres i arbeidet, kan informasjon deles så langt den utvidede taushetsplikten ivaretas.

  De som omtales i rapporten navngis ikke. Berørte parter får normalt anledning til å uttale seg om relevante deler av rapporten før offentliggjøring på våre nettsider.

 • 7. Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

  Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tilpassede tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet, samt rutiner for å verifisere innsyns- og andre rettighetsforespørsler.

 • 8. Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

  SHT har utvidet taushetsplikt og kan bare utlevere personopplysningene dine til relevante mottakere hvis dette er nødvendig for å forklare en ulykke/hendelse og er i henhold til de aktuelle transportlovgivningene og annet regelverk for offentlig forvaltning (se pkt 2). I tillegg vurderes alltid slik informasjon opp mot hensynet til personvern.

  De som omtales i rapporten navngis ikke. Berørte parter får normalt anledning til å uttale seg om relevante deler av rapporten før offentliggjøring på våre nettsider.

 • 9. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

  SHT oppbevarer personopplysningene dine så lenge de er nødvendige for å løse oppgavene i punkt 1. Opplysninger som ikke blir brukt eller vurderes som ikke relevant blir slettet etter at saken er avsluttet. Etter det kan personopplysninger som er nødvendig for å forklare en hendelse/ulykke og som benyttes i vår ulykkesrapport bli overført til Riksarkivet (jf. arkivlova med forskrift).

  De som omtales i rapporten navngis ikke. Berørte parter får normalt anledning til å uttale seg om relevante deler av rapporten før offentliggjøring på våre nettsider.

 • 10. Hvem er behandlingsansvarlig?

  SHT v/direktøren er behandlingsansvarlig. Det betyr at direktøren har ansvar for hvordan personopplysningene dine behandles i SHT i forbindelse med oppgavene nevnt i punkt 1.

 • 11. Hvilke rettigheter har du?

  Hvis SHT har innhentet personopplysninger om deg har du disse rettighetene etter personopplysningsloven:

  Innsyn:

  Du har rett til å få informasjon om:

  Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg.

  Hvor disse er hentet fra.

  Hvilket formål (oppgaver) de blir brukt til.

  Om de er gitt videre til noen andre og hvem de har gitt det videre til.

  Retting av feil:

  Saksbehandler vil i mange tilfeller være i en fortløpende dialog med de berørte parter gjennom undersøkelsen slik at man sikrer seg riktig fakta. Hvis du allikevel oppdager at SHT har uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.

  Når det gjelder den offentlige ulykkesrapporten publiseres denne normalt ikke før berørte parter har fått anledning til å uttale seg om de relevante delene av rapporten. Du vil bli kontaktet av saksbehandler når man har kommet til dette stadiet i prosessen.

  Mulighet til å klage:

  Hvis du mener at SHT ikke behandler personopplysningene dine i henhold til regelverket, kan du klage til Datatilsynet i Norge. Se Datatilsynets nettside.

 • 12. Hvordan kan du kontakte personvernombudet til SHT?

  Du kan kontakte oss ved å sende en e-post eller ringe til personvernombudet i SHT, Trine Reitan, på personvernombud[at]aibn.no eller mob: 901 33 820.

Tilbake til toppen