Saksgang

Skjematisk fremstilling av saksgangen i SHT

"Fra varsling til rapportutgivelse"

 

1.   Vakthavende havariinspektør i SHT mottar telefonisk varsling om at ulykke eller hendelse har inntruffet (24-timers beredskapsvakt)

2.   SHT avgjør avhengig av sakens natur om den skal undersøkes eller avvises, eller om den skal overføres til en annen instans

3.   SHT oppnevner en havariundersøkelsesleder hvis saken skal undersøkes -  Utrykning til havaristedet og oppnevnelse av ressurspersoner ved behov

4.   SHT mottar rapporteringsskjema fra fartøysjef/operatør/politi

5.   Berørte parter orienteres om at undersøkelse vil bli iverksatt

6.   Undersøkelsen omfatter:

. Kartlegging av faktiske forhold
. Sikkerhetsundersøkelse
. Vurdering av behov for sikkerhetstilrådinger

7.   Utkast til rapport om ulykke eller hendelse utarbeides og sendes på gjennomsyn til berørte parter

8.   SHT mottar bemerkninger og justerer eventuelt rapporten

9.   Endelig rapport avgis

10. Rapporten legges ut på internett

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50