Nyhetsarkiv

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å foreta forundersøkelse av ulykken mellom en norsk bergepanservogn og en varebil den 7. mars 2016 på FV 763 ved Snåsa. I en slik forundersøkelse vil hendelsesforløpet klarlegges og tekniske fakta innhentes.

Småflyet var rett nord for Hvasser i ca. 2 500 fot da flygeren oppdaget det som antas å være en drone og et øyeblikk senere hørte et smell. Flygingen videre forløp uten problem. Etter landing ble småflyet inspisert uten at det ble funnet noen skade. Flygeren antar at dronen traff venstre understell.

I dag er det 10 år siden Veiavdelingen ble operativ i Havarikommisjonen. Dagen markeres med en samling i SHTs lokaler hvor sentrale personer i ulike relaterte virksomheter er invitert. Markeringen har fokus på hvilke erfaringer Veiavdelingen har gjort, og foruten orientering fra SHTs ansatte, er det også innslag fra flere viktige samarbeidspartnere.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ble først gjort oppmerksom på hendelsen i desember 2012, to år etter at den inntraff. Foreliggende opplysninger ble da vurdert, og ytterligere opplysninger ble innhentet. Etter en vurdering konkluderte SHT i juni 2013 med at det inntrufne var å regne som en luftfartshendelse. Det ble ikke åpnet undersøkelse.

I februar 2015 var det stor oppmerksomhet om saken, og SHT vurderte at hendelsen kunne inneholde større læringspotensial enn først antatt. Beslutningen om ikke å foreta undersøkelse ble omgjort, slik bestemmelsene åpner for. SHT åpnet undersøkelse medio mars 2015. Basert på de innledende undersøkelsene har Havarikommisjonen omklassifisert hendelsen til alvorlig.

En svensk turistbuss begynte å brenne ca. 500 meter innen i tunnelen fra Flåmsiden av Gudvangatunnelen i Aurland kommune den 11. august 2015. 37 personer ble evakuert hvorav fem var skadet, fire av dem alvorlig.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å foreta en utvidet forundersøkelse av hendelsen i Skatestraumtunnelen i Bremanger kommune den 15. juli 2015, hvor en tankbil mistet tilhengeren.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført forundersøkelser i to ulykker/uhell med transport av store betongelementer og to ulykker med krokcontainere. Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med funn i tidligere undersøkelser, og SHT vil vurdere om det er grunnlag for å fremme nye sikkerhetstilrådinger.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å iverksette undersøkelse av ulykken i krysset Cort Adlers gate/Munkedamsveien i Oslo. Ulykken skjedde på ettermiddagen tirsdag 11. november 2014.

Da ulykken involverte både buss og trikk gjennomføres undersøkelsen i fellesskap av vei- og jernbaneavdelingen. Sikkerhetsutfordringene vil bli vurdert for den enkelte transportsektor og også for de som et felles trafikkmiljø kan gi.

SHT har iverksatt undersøkelse av sjøulykken som fant sted nordvest for Mehamn, 06.07.2014. SHT varsler om sikkerhetskritiske forhold.

Statens havarikommisjon for transport har satt i gang undersøkelse av ulykken på Sollihøgda tirsdag 14. januar 2014 med helikopteret tilhørende Norsk Luftambulanse AS. Etter kartlegging og undersøkelser på havaristedet har helikopteret blitt transportert til havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.

Det skjedde to alvorlige bussulykker i Oslo samme dag.

Mandag 5. august 2013 ca kl 1200 oppsto brann i et vogntog inne i Gudvangatunnelen. I alt 66 personer ble evakuert fra tunnelen, og flere ble alvorlig skadet. Ingen omkom, men potensialet for stort skadeomfang var stort og situasjonen var svært krevende både for berørte trafikanter og redningsetater. Statens havarikommisjon for transport har besluttet å åpne undersøkelse av hendelsen 9. august 2013.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har blitt gjort oppmerksom på informasjon som ikke synes å ha vært kjent da denne tragiske ulykken fant sted i 1988.

Basert på denne nye informasjonen, vil SHT undersøke om det kan dokumenteres hvorvidt stråling fra mobiltelefon kan ha påvirket den aktuelle flygingen. Undersøkelsen av de nye opplysningene vil bli dokumentert og offentliggjort.

Fartøyet lå til kai ved Fiskå Mølle ved Tau i Rogaland.

I forbindelse med setting av garn ble en fisker dratt med over bord av iletauet og druknet. Ulykken skjedde ved Vikna, vest av Rørvik 24. mars 2012.

Varsel om sikkerhetskritiske forhold - Nordlys

SHT har avgitt foreløpig rapport om luftfartsulykke ved Sandnessjøen lufthavn Stokka 15.09.2010

Møteulykke mellom personbil og lastebil på E39 ved Try i Søgne.

Fredag 10. september 2010 ca. kl. 19 kom en personbil som var på vei fra Kristiansand til Mandal over i motgående kjørefelt og kolliderte med en lastebil. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren og de tre passasjerene i personbilen omkom.

SHT har valgt å undersøke denne ulykken på bakgrunn av alvorlighetsgraden, samt at potensialet for å redusere alvorlige ulykker med unge førere og passasjerer er stort.

Den pågående sikkerhetsundersøkelsen vil fokusere på kombinasjonen unge bilførere i ombygde biler. Det er en fellesnevner for mange ulykker i helger og fritid, hvor passasjerer også er en utsatt gruppe.


Tilbake til toppen