Nyhetsarkiv

Havarikommisjonen har avsluttet forundersøkelsen etter hendelsen med Go2Sky på Kjevik 4. november 2016, jf. brev til Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet.

Statens havarikommisjon for transport har over en tid utviklet et felles sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser innen de fire transportgrenene. Dokumentet som beskriver SHT-metoden er nå tilgjengelig for nedlastning på vår nettside. Rammeverket er en viktig referanseramme for SHT og gir innblikk i vårt undersøkelsesarbeid.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har startet undersøkelse av ulykken på Holstein T-banestasjon 2. februar, hvor en ung jente omkom. Personen falt mellom plattformen og T-toget. Ulykken skjedde da toget var på vei ut fra stasjonen. Statens havarikommisjon for transport gjennomførte innledende undersøkelser på stasjonen og av T-banetoget samme dag. Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløp og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til at ulykken skjedde vil bli kartlagt og analysert.

Det kompliserte og omfattende undersøkelsesarbeidet fortsetter med høyt aktivitetsnivå.

Flyet var i rute mellom Oslo og Tromsø da ulykken inntraff. Begge flygerne omkom i ulykken. Undersøkelsen er utført av den Svenske havarikommisjonen (SHK). Undersøkelsesmyndighetene i Canada, Norge, USA, Frankrike og Spania har bidratt som akkrediterte representanter.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningene til Statens havarikommisjon for transport foreslått økt. Forslaget gjør det mulig for Havarikommisjonen å øke sin undersøkelseskapasitet på veiområdet som ledd i å styrke det samlede trafikksikkerhetsarbeidet på vei, samt styrke undersøkelseskapasiteten på sjøfartsområdet. Havarikommisjonen kan dermed undersøke flere sjøfartsulykker som ikke har undersøkelsesplikt, men hvor det kan være læringspotensial.

Direktør William J. Bertheussen er fornøyd med Regjeringens satsing på styrking av Havarikommisjonens bidrag til trafikk- og sjøsikkerhetsarbeidet.

15. juli er det et år siden en tanktilhenger, lastet med 16 500 liter bensin, løsnet fra bilen og kolliderte med tunnelveggen i Skatestraumtunnelen. Det oppsto en kraftig brann og Statens havarikommisjon for transport undersøker hendelsen.

Kollisjonen med tunnelveggen medførte at det oppsto lekkasje i et av tankrommene til tilhengeren. Bensinen rant ned på veibanen i tunnelen, og ble etter hvert antent. Flammene spredte seg over en strekning på ca. 475 meter ned mot bunnen av tunnelen.

Havarikommisjonens undersøkelser har vist at tilhengerdraget løsnet fordi dragstengenes materialstyrke var sterkt redusert på grunn av langt fremskreden innvendig korrosjon. Undersøkelsen ser videre på årsaken til at bensinen ble antent og har også fokus på hva som bidro til påfølgende brannutvikling og -spredning.

28. juni 2016 utgis en foreløpig rapport for å informere om funn i den pågående undersøkelsen.
På dette stadiet av undersøkelsen finner Havarikommisjonen det mest sannsynlig at ulykken var forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgearene. Utmattingsbruddet synes å ha utviklet seg uten at dette ble fanget opp av de eksisterende påkrevde eller supplerende systemer som skal varsle om feil som er under utvikling.
Det er ikke fastslått hvordan sprekken oppstod.

Havarikommisjonen utgir i dag en ny foreløpig rapport med en umiddelbar sikkerhetstilråding til EASA (European Aviation Safety Agency).

Den foreløpige rapporten angående helikopterulykken ved Turøy er nå oppdatert med ny informasjon.

Et Super Puma helikopter med destinasjon Bergen lufthavn totalhavarerte på Store Skitholmen ved Turøy i Hordaland 29. april 2016. Statens havarikommisjon for transport (SHT) informerer publikum følgende:

Alle funn av vrakdeler som eventuelt gjøres og kan spores til helikopterulykken bør umiddelbart skylles med ferskvann og påføres en konserverende olje. Ta kontakt med Politiet på tlf.: 02800. Funn kan leveres inn til Sotra og Øygarden lensmannskontor, telefon: 56 31 58 00, eller til Bergen sentrum politistasjon, telefon: 55 55 63 00.

Hvis det gjøres funn av vrakdeler som kan samsvare, helt eller delvis, med bilder vedlagt, ta også direkte kontakt med Havarikommisjonen, Luftfartsavdelingen på 24 t. vakttelefon: 63 89 63 20.

Havarikommisjonen har arbeidet kontinuerlig i to uker med å finne ut hvorfor den tragiske ulykken på Turøy utenfor Bergen kunne skje. Hensikten med denne foreløpige rapporten er å gi innsikt i det arbeidet som allerede er gjort, og gi en kort beskrivelse av de videre planene.

Den foreløpige rapporten utgis 14 dager etter at ulykken fant sted for å gi en kort oppdatering av progresjon og funn som er gjort. Rapporten er utelukkende faktuell og inneholder ingen konklusjoner eller sikkerhetstilrådinger. Det vil bli vist fram utvalgte komponenter og det gis mulighet for spørsmål, men ingen en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Pressekonferansen avholdes i SHTs lokaler i Lillestrøm.

Havarikommisjonen har flyttet alle komponentene fra Haakonsvern til sine lokaler i Lillestrøm. Helikopterdelene ble fraktet på to trailere og ankom natt til torsdag. Her vil kommisjonen fortsette arbeidet med å sortere og analysere både komponenter og annen informasjon. For øyeblikket arbeider de ulike deltakerne i Havarikommisjonens undersøkelsesteam fra hver sine hjemmebaser, før teamet samles på Lillestrøm tidlig neste uke for å fortsette arbeidet sammen.

I morgen gjenopptas søk etter komponenter ved ulykkesstedet. Hovedvekt vil være søk etter komponenter knyttet til hovedgearboks. Søket vil pågå så lenge det er påkrevet.

SHT vil fortløpende oppdatere med informasjon av betydning.

Statens havarikommisjon for transport inviterer til pressekonferanse ved Haakonsvern tirsdag 3. mai kl. 1400.

Arbeidet med å lese ut data fra registratoren er fullført. Dataene som er hentet ut er av god kvalitet og er sendt tilbake til Norge for analyse.

AAIB i England har stilt med sin ekspertise og raskt bidratt til at dette viktige materiale ble ivaretatt og sikret.

Statens havarikommisjon for transport ankom ulykkesstedet fredag ettermiddag og startet sine undersøkelser.

I løpet av lørdag har helikoptervraket blitt hevet og fraktet til Håkonsvern. Den kombinerte tale- og dataregistratoren ble hentet opp fra vraket fredag kveld. Enheten er fraktet til AAIB i England, der arbeidet med nedlasting av data har startet.

Undersøkelsesteamet på ulykkesstedet ble lørdag styrket med representanter fra den franske (BEA) og engelske havarikommisjonen (AAIB). BEA deltar fordi dette er et fransk produsert helikopter. BEA har med seg eksperter fra både helikopter- og motorfabrikant. AAIB er invitert med fordi Storbritannia har erfaring med tilsvarende offshore operasjoner og relativt nylig undersøkt hendelser med samme helikoptertype.

Det er vanskelig å fastsette en eksakt tidsplan for det videre arbeidet, men SHT arbeider så raskt som praktisk mulig fordi det er av stor betydning å finne eventuelle sikkerhetskritiske forhold. For å sikre at viktige tekniske funn fortløpende tilflyter sertifiserende myndigheter, er både det europeiske luftfartsbyrået EASA og det norske Luftfartstilsynet invitert inn i undersøkelsen. Informasjon som har betydning for flysikkerheten vil bli formidlet fortløpende. Arbeidet med å lage en komplett undersøkelse som belyser alle faktorer som ledet fram til ulykken tar imidlertid erfaringsmessig minst 12 måneder.

I dag, søndag, fortsetter arbeidet med å søke etter deler fra helikopteret både i sjøen og på land. Samtidig vil undersøkelsene av hovedvraket og komponentene som nå er samlet på Håkonsvern fortsette.

Data fra registratoren kan, sammen med analyse av havaristed og komponenter, bidra til å belyse hva som skjedde på ulykkestidspunktet og i tiden forut for ulykken.

Helikopterets kombinerte Flight Data Recorder og Cockpit Voice Recorder er hentet opp fra helikopteret. Havarikommisjonen planlegger å bringe recorderen til England for avlesning lørdag formiddag. Recorderen må deretter tørkes før uthenting av data kan finne sted.

Flight Data Recorder og Cockpit Voice Recorder er lokalisert. Havarikommisjonen vil bringe recorderne til England for avlesning så snart det er mulig.

Havarikommisjonen vil få bistand fra den franske og den engelske havarikommisjonen i videre undersøkelser på ulykkesstedet. I tillegg vil representanter for Luftfartstilsynet og EASA delta.

Statens havarikommisjon for transport er varslet om helikopterulykken ved Turøy i Hordaland. Mannskap fra SHT er på vei til ulykkesstedet.

Tilbake til toppen