Undersøkelse av sjøulykke Marion - LM7730 forlis ved Grønnøy 23.03.2011 29.03.2011

Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av forliset av Sjarken Marion LM7730 ved Grønnøy 23.03.2011.

Pressemelding
Sjarken Marion forliste utenfor Grønnøy, Meløy kommune, den 23.3.2011. Det var to personer om bord som senere ble funnet omkommet. SHT ønsker å uttrykke medfølelse med de etterlatte og alle som er rammet av ulykken.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av forliset

Basert på informasjon SHT har innhentet om forliset, samtaler med de pårørende og det lokale fiskarlaget, har SHT besluttet å iverksette en sikkerhetsundersøkelse av forliset.

SHT er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av ulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

En tredjedel av alle undersøkelsene gjelder sjarkulykker

SHTs mandat til å undersøke sjøulykker trådte i kraft 1. juli 2008. SHT har iverksatt undersøkelser av totalt 32 sjøulykker. Av disse undersøkelsene er 12 ulykker med sjarker. Undersøkelser av ulykker med sjarker utgjør over en tredjedel av alle sjøulykkene SHT undersøker.

Omfang av undersøkelsen

I enhver sjøulykke vurderer SHT omfang av undersøkelsen som er nødvendig for å avklare hendelsesforløp og beskrive årsakssammenheng. Dette har ført til at det i enkelte av undersøkelsene har blitt brukt betydelige ressurser for å søke etter den forliste sjarken, heve sjarken, gjennomføre omfattende tekniske undersøkelser, oppmålinger og tekniske beregninger. I andre undersøkelser har det ikke vært nødvendig med like omfattende arbeid.

Grunnleggende sikkerhetsproblemer innenfor sjarkflåten

Basert på allerede avsluttede undersøkelser har SHT identifisert noen grunnleggende sikkerhetsproblemer innenfor sjarkflåten:
-    Blant sjarkene er det varierende byggeteknisk standard
-    Blant sjarkene er det varierende stabilitetsegenskaper
-    Blant fiskerne er det varierende bevissthet om hvilke stabilitetsegenskaper sjarken har, hva som er forsvarlig utrustning for sjarken, hvor mye og hvordan sjarken forsvarlig kan lastes.
Våre beskrivelser av disse sikkerhetsproblemene har blant annet bidratt til forslag til ny forskrift om en tettere og systematisk oppfølging av sjarkene som også inkluderer byggetekniske forhold.

Videre arbeid med forliset av Marion

Undersøkelsesarbeidet videre innebærer bl.a å innhente ytterligere informasjon som kan ha betydning for forliset. Denne informasjonen vil analyseres og vil bli sett i sammenheng med de sikkerhetsproblemene som allerede er identifisert fra andre tilsvarende ulykker.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50