Ti personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år 22.06.2018

Gjennomsnittlig har det omkommet omtrent tretti personer hvert år i fritidsbåtulykker. Vi vet ikke nok om hva disse ulykkene handler om. Det er derfor nødvendig å øke kunnskapen, og få bedre frem omstendighetene rundt disse ulykkene og nyansene i hva som kan styrke sjøsikkerheten. Tiltakene er ikke nødvendigvis de samme for ulykkene som oppstår underveis som for ulykkene som oppstår under fiske, eller når båten ligger langs kai.

Hittil i år har ti personer mistet livet i fritidsbåtulykker. Dette er foreløpige tall, basert på tilgjengelig informasjon.

Fire av ulykkene har oppstått underveis, hvor en eller muligens to av disse oppstod om natten ved at motorbåten gikk på grunn. De to andre ulykkene har vært på dagen, henholdsvis fall over bord fra seilbåt og kantring av kajakk i sterk vind.

Tre av ulykkene har oppstått under fiske. Felles for disse ulykkene er at personene har falt i sjøen og druknet.

Tre av ulykkene har vært mens båten har ligget langs kai. Personen har falt i sjøen antageligvis på vei om bord eller fra båten. To av disse skjedde om natten uten at andre la merke at personen var i nød.

I fire av de ti ulykkene brukte personen flytemiddel eller redningsvest. I noen av disse har det fremkommet at vesten ikke har vært godt nok strammet til eller at skrittstropp ikke har blitt brukt. Dermed har ikke vesten bidratt til å holde personens hode over vann.

Ni av de omkomne var menn. Seks av disse var norske, tre av mennene var fra henholdsvis Polen, Estland og Storbritannia. En norsk kvinne har omkommet.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten med kartleggingen er å etablere et bredere faktagrunnlag for omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter.

Målsettingen er at kartleggingen skal gi myndigheter og andre organisasjoner et bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Dette har vært etterspurt blant myndighetsaktører og organisasjoner. I tillegg vil det gi SHT et godt underlag for å vurdere hvilke type enkeltulykker som senere bør gjennomgå grundigere undersøkelser for å identifisere bakenforliggende sikkerhetsfaktorer.

Resultatene fra kartleggingen vil bli publisert og offentlig tilgjengelig på SHTs nettsider. Vi planlegger at rapporten vil bli publisert i mars 2019.

For mer informasjon om dette arbeidet og om ulykkene, se Kartlegging av fritidsbåtulykker 2018.

Tilbake til toppen