Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 13.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at en fregatt, KNM Helge Ingstad, og den maltaregistrerte tankbåten, Sola TS, hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og Havarikommisjonen på Malta. Det ble i samråd besluttet å iverksette en undersøkelse av ulykken. SHT leder undersøkelsen.

I løpet av ettermiddagen og kvelden 8. november var Havarikommisjonen (SHT og SHF) på plass i Bergen med 14 personer for å starte undersøkelsene.

Hovedoppgavene har til nå vært befaring av tankbåten Sola TS, intervjuer av operative mannskaper fra begge fartøyene, innhenting av AIS- og radardata fra Kystverket, samt innhenting og avspilling av VDR fra Sola TS. I tillegg er det gjennomført flere koordineringsmøter med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell maritime kapasiteter og politiet. Det er også hentet ut og sikret data fra broen til KNM Helge Ingstad.

Havarikommisjonen har startet sammenstillingen av innhentet informasjonen for å etablere et hendelsesforløp. Dette vil bidra til å gi svar på hva som skjedde, hvordan det skjedde og hvem som var involvert, samt omstendighetene omkring ulykken. Det er for tidlig å si noe om detaljene omkring dette. For tiden planlegges blant annet ytterligere intervjuer og gjennomgang av en fregatt som ligger til kai.

Havarikommisjonen har blitt informert av Sjøforsvaret om at de oppretter en internundersøkelse av ulykken. Resultatene fra internundersøkelsen vil deles med Havarikommisjonen og kan gi et positivt bidrag til vår undersøkelse av ulykken.

Ulykken har fått stor oppmerksomhet i media. Det er viktig for Havarikommisjonen å påpeke at undersøkelsens formål er å kartlegge et fullstendig hendelsesforløp som inkluderer alle aktørene i ulykken, samt kartlegge faktorer på alle nivå som kan ha medvirket til at ulykken kunne inntreffe og til de videre skadene som oppstod. Undersøkelsen skal ikke ta stilling til sivil- eller strafferettslig skyld og/eller ansvar. Basert på undersøkelsen vil Havarikommisjonen se på behovet for eventuelle sikkerhetstilrådinger med formål å forbedre sikkerheten – både fra et sjøfarts-, forsvars- og samfunnsperspektiv. Ulykken er komplisert og undersøkelsen vil derfor kreve mye tid og ressurser fra flere parter.

SHT, SHF og den maltesiske havarikommisjonen er alle uavhengige offentlige undersøkelsesmyndigheter. Dersom undersøkelsen ikke er avsluttet med en endelig rapport innen 12 måneder vil Havarikommisjonen offentliggjøre en foreløpig rapport. Eventuelle sikkerhetskritiske funn som avdekkes før rapport er offentliggjort vil deles fortløpende med relevante organisasjoner og myndigheter.

Havarikommisjonen har blitt møtt med stor velvillighet fra involverte og undersøkelsen gis høyeste prioritet hos Havarikommisjonen.

Eventuelle oppdateringer av status for undersøkelsen vil publiseres på SHTs hjemmeside.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50